Erich Knudsen Dramstad/Kjeserud Vestre
1689?-1748
Gårdbruker.

>
ff
Biørn Amundsen Skrikerud Nordre. Født omkring 1599. Død 1667 på Skrikerud Nordre, Trøgstad (ØF). Gårdbruker.
fm
Anne Erichsdatter Østereng. Født omkring 1612. Død 1691 på Skrikerud Nordre, Trøgstad (ØF).
mf
Knud Olluffsen Dæli/Hoel Store. Født omkring 1635 på Dæli, Askim (ØF). Død 1677 på Hoel Store, Askim (ØF). Odelsbonde.
mm
Ellen Olluffsdatter Aaser Søndre.
f
Knud Biørnsen Dramstad. Født omkring 1646 på Skrikerud Nordre, Trøgstad (ØF). Død 1739 på Dramstad, Askim (ØF). Soldat, gårdbruker.
m
Karen Knudsdatter Hoel Store. Født omkring 1665 på Hoel Store, Askim (ØF). Død 1743 på Dramstad, Askim (ØF).

Erich Knudsen Dramstad/Kjeserud Vestre. Født omkring 1689 på Dramstad, Askim (ØF). Død 1748 på Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF). Gårdbruker.
Gift 05.12.1724 i Eidsberg (ØF) 1 Maren Amundsdatter Kjeserud Vestre. Født omkring 1695.
Død 1786 på Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF).
Begravet 29.01.1786 i Eidsberg (ØF). 2
Ellen Erichsdatter Dramstad. Født omkring 1727.
Død 1762 på Fusk, Askim (ØF).
Begravet 19.12.1762 i Askim (ØF). 3

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Født omkring 1689 på Dramstad, Askim (ØF).
Død 1748 på Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF).
Begravet 10.04.1748 i Eidsberg (ØF). 4

Flyttet fra Dramstad, Askim (ØF) til Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF).
    Eric Knudssøn Dramstad og Mari Amundsdaatter Kieserud ble trolovet i Eidsberg 19.11.1724. Cautionister var Stener Hol av Aschim og Halvor Giessen Berger av Trøgstad. De ble viet 05.12.1724.

  "

    «Erich Knudsen paa Kiesrud» var fadder da Gulbrand Knudsen og Elli Nilsdaatter døpte sønnen Knud 13.02.1735 (Kirkebok 2, folio 67).

    Erich Knudsen var Knud Biørnsens eneste sønn og overtok Dramstad etter faren i 1736. Også han var en velstående mann. I listen over Formuesskatten i Askim i 1743 leser vi:
    Erich Knudsen Dramstad eier foruten sin påboende gård og etterat hans gjeld er trukket fra:
1) 5 skippund, 1 lispdund Tunge og 1 skinn jordegods
    (ikke spesifisert) à 100 dr. skippund - 546 dr.
2) Etter obligasjon - 120 dr.
3) 10 lodd sølv - 5 dr.
Tils. 671 dr.

    Erich overtok Vestre Kjeserud (Keisrud) og innløste en part fra konas halvbror for 133 rdr. 1 mrk. 8 sk., skjøte 19.03.1743:
-->>> 4/392 - Transkriber.

    Resten overtok han fra hennes stefar, Ole Torersen, for 200 rdr., skjøte 20.02.1744:
-->>> 4/414 - Transkriber.

    Ole bodde da på Hol, Askim.

    Ved skifte avholdt 23.10.1739 etter søsteren Olaugs mann, Lars Evensen på Søndre Torp i Trøgstad, overtok Erich gården Dæli for 300 rdrl.
    Erich bygslet bort halvdelen av gården, 15 lispund til Anders Hansen 02.03.1748, inntil da ser det ut til at han har brukt hele gården selv etter Truels Joensens død i 1741. Men Erich bodde ikke selv på Dæli, han var som tidligere nevnt på Vestre Kjeserud.

    Erich døde i 1748:
«April 10 Begr: ved Eidsberg Eric Knudsen Keiserud 59 Aar».

    Ved sin død eide han
  1˝ skippund i Kjeserud, verdsatt til 420 rdr.
  5 lispund i Skakstad, verdsatt til 100 rdr.
  10 lispund i Kråka, verdsatt til 100 rdr.
  1˝ skippund tunge og 1 skinn i Sekkelsten, verdsatt til 380 rdr.
  5 fjerdinger tunge i Fusk, verdsatt til 340 rdr.
  1˝ skippund tunge i Dæli, verdsatt til 300 rdr. og
  21 lispund tunge i Dramstad, verdsatt til 252 rdr.

    Skiftet etter Erich ble avholdt 29.04.1748 og 03.07.1748.

    Da skifteprotokollene for Heggen og Frøland fogderi mangler for perioden 1733-1784 må vi gå til pantebøkene for å finne ut hvordan de gårdene Erich eide ble delt mellom arvingene. Gårdene lå delvis i Askim, delvis i Eidsberg prestegjeld, og er derfor oppført i to adskilte dokument.

    Tinglyst 29.03.1749 i Askim:


  "
Pantebok Heggen og Frøland nr. 5, 1745-61, folio 106b.

    Eet Skiftebrev forrettet paa Dragoun quarteret Kejsrud udj Eidsberg Præstegield den 29de April og 3de Juli 1748 efter afgangne Erich Knudsen, imellem hans igienlevende Hustrue Maren Amundsdaater og deris tilsammen auflede børn Hans Erichsen og Elen Erichsdatter, som forklarer at boet war ejende her i Sognet efterfølgende gaarder Saa som
  Sechelsteen af skyld 1 skippund og 10 lispund tunge samt 1 Skind Taxeret for 380 rdr.
  Fusch 1 skippund 5 lispund for 340 rdr.
  Delen 1 skippund 10 lispund for 300 rdr.
  Dramstad 1 skippund 1 lispund for 252 rdr.
der saaledes er udlagt,
Til Ole Thoresen Hielmark for hans fordring 50 rdr.
  udj gaarden Dellen 5 lispund Tunge for 50 rdr.
Christen Foshem for hans fordring 9 rdr.
  1(?) lispund tunge i bemelte gaard Deelen.
Enken paa hendes hovedlod i blandt annet
  15 lispund tunge og ˝ Skind i gaarden Sechelsteen for 190 rdr.
  12˝ lispund udj gaarden Fusch for 170 rdr.
    8 lispund tunge udj gaarden Deelen for 80 rdr.
  10 lispund og 2 Remaal udj gaarden Dramstad for 126 rdr.
Sønnen Hans Erichsen
  10 lispund Tunge og 1/3 Skind udj gaarden Sechelsteen for 126 rdr. 16 sk.
    8 1/3 lispund tunge udj gaarden Fusch for 113 rdr. 8 sk.
    5 lispund 1 Reemaal 3 bsm. tunge udj gaarden Dehlen for 53 rdr. 8 sk.
    7 lispund tunge udj gaarden Dramstad for 84 rdr. og
datteren Elen Ericsdaatter
    5 lispund tunge og 1/6 Skind udj gaarden Sechelsteen for 63 rdr. 8 sk.
    4 1/6 lispund tunge udj gaarden Fusch for 56 rdr. 16 sk.
    2 lispund 2 remaal 6 bsm. Tunge udj gaarden Dehlen for 26 rdr. 16 sk. og
    3 lispund 2 Remaal tunge udj gaarden Dramstad for 42 rdr.
alt efter den i Skifteforretningen derom t.igende .iderlig ... forklaring».

    Tinglyst 31.03.1749 i Eidsberg:


  "
Pantebok Heggen og Frøland nr. 5, 1745-61, folio 110a.

    «Dernest Publicered Følgende Skiftebreve.
    1 Eet Skiftebrev forrettet paa Dragoun quarteret Kejsrud den 29de April og 3de Juli 1748 efter afgangne Erich Knudsen, Jmellem hans igienlevende Hustrue Maren Amundsdaater og deris tilsammen auflede børn Hans Erichsen og Elen Erichsdatter, som forklarer at boet war ejende
  gaarden Kejsrud af skyld 1 skippund 10 lispund tunge Taxeret for 420 rdr.
  gaarden Schachstad af skyld 5 lispund tunge for 100 rdr. og
  gaarden Kroga af skyld 10 lispund for 100 rdr.
der saaleedes er udlagt til Enken paa hendes hovedlod i blandt andet
  15 lispund tunge udj gaarden Keijsrud for 210 rdr.
    2˝ lispund udj gaarden Schachstad for 50 rdr.
    5 lispund udj gaarden Kroga for 50 rdr.
Sønnen Hans Erichsen
  10 lispund tunge udj gaarden Kejsrud for 140 rdr.
    1 lispund 2 Remaal 6 bsm. udj gaarden Schachstad for 33 rdr. 48 sk.
    3 lispund 1 Rem 3 bsm udj gaarden Kroga for 33 rdr. 8 sk. og
datteren Elen Ericsdaatter
  udj gaarden Kejsrud 5 lispund for 70 rdr.
  udj gaarden Schachstad 3 Rem 3 bsm for 16 rdr. 16 sk. og
  1 lispund 2 Rem 6 bsm tunge udj gaarden Kroga for 16 rdr. 16 sk.» 5

 

 1. Kirkebok Eidsberg nr. 1: «Trolovede og viede», folio 197.
 2. Kirkebok Eidsberg nr. 4: «Døde og Gravfæstede», folio 174 nr. 25.
 3. Kirkebok Askim nr. 2: «Begravet udi Aschim», folio 102.
 4. Kirkebok Eidsberg nr. 3: «Begravede», folio 165.
 5. Pantebok Heggen og Frøland nr. 5, 1745-1761, folio 106 og 110. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 546-547, 580-581. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 97. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 302.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26