Oluf Trondsen Torp
(1545..1550)-1618?
Gårdbruker, lagrettemann.

>
       
f
Trond Opsahl. Gårdbruker.
 

Oluf Trondsen Torp. Født mellom 1545 og 1550 på Opsahl, Folkenborg, Eidsberg (ØF). Død omkring 1618 på Torp, Tosebygda, Trøgstad (ØF). Gårdbruker, lagrettemann.
Gift Ragnhild Torp. Gårdbruker.
??? Olufsdatter Torp.

Biografi - Biography

Gårdbruker, lagrettemann.
Født mellom 1545 og 1550 på Opsahl, Folkenborg, Eidsberg (ØF).
Død omkring 1618 på Torp, Tosebygda, Trøgstad (ØF).

Levde 1591 på Torp, Tosebygda, Trøgstad (ØF).
    "
Avtegnet i Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt.

    «Oluff Torp» var en av de tolv lagrettemennene i Trøgstad som i mai 1591 forseglet almuens fullmakt ved hyllingen av Kong Christian IV i Oslo. Hans segl er delvis defekt, men viser tydelig bokstavene «TRVN».

    Oluf må derfor være identisk med lagrettemannen Oluf Trondsen i Trøgstad, som i februar samme år hadde avgitt følgende vitnemål [Oslo bispestols diplomer. Tingsvitne av 27.02.1591, Eidsberg]:
    «Ieg Oluff Trondsøn suoren Lougrettis mand Vdj Trøgstadsogen Kiendis och giør Vitterligt Vdj dette mitt obnebreff at ieg Var louglig tilkraffd aff Ingemund Euindsøn Lensmand Vdj Eidzbergsogen at bere mit rette Vidnisbyrd om Huad landskyld der gaar af Opsall vdj Eidzbergsogen till prestebolit der sammestendz. Er miig Vdj sandhed Vitterligt, at min gode fader bodde paa samme gaard, och gaff j pd: miell till prestebolit, Der effth: bodde min fad: der, vell i 17 aar, och gaff samme halffue pd: skyld till Eidzberg presteboll, Och førde ieg for[nevn]de Oluff Trondsøn samme halffue pd: Landskyld stundem till prestegaarden och stundem till Oslo Huost som presten vilde haffue thet ført. Och Ehr th: vell xx aar siden min fader kom derfra Och aldrig haffuer ieg andit hørt end at samme halffue pd: skyld haffuer verit giffuit till Eidtzberg presteboll. At saa er vdj sandhed trycker ieg mit Indsegle her Vnder.
            Dat: Eidtzbergsogen then 27 februarij Ao 91.»

    Ingen bokstaver i Oluf Trondsens segl her er leselige, men seglfiguren ser ut til å stemme overens med den fra kongehyllingen samme år.

    Basert på vitnemålet bør Oluf Trondsen ha vært i begynnelsen av tyveårene da familien flyttet fra Opsahl omkring 1570.

    Oluf Torp er i flere bøker og artikler kalt Ole Olsen. Dette patronymikonet ser ut til å være hentet fra en slektsoversikt i bygdeboken «Rødenes i Østfold. En bygds historie», der han åpenbart har blitt forvekslet med en annen person.

    15.10.1608 reiste Olof Galde til Tumb sak mot Reder Moen og Oluf Torp med deres medbrødre (lagrettemenn) i Eidsberg og sorenskriveren Truls Halvorsen Hauge for en dom de avsa den 24.06.1608 «hvorved de har fradømt Kolstad et stykke skog og mark kallet Morkampen og dømt det under Udal, uansett at det har ligget under Kolstad mer enn 60 år». (Fredrikstad lagdømme, protokoll II, folio 11b-12b).

    17.10.1608 saksøkte Karin sal. Mads Haraldsens enke Olof Torp med flere for gjeld (Fredrikstad lagdømme, protokoll II, folio 18a).

    "
Landskatt Mikkelsmesse 1612, Heggen og Frøland fogderi, Trøgstad prestegjeld (Lensregnskap Akershus len, eske 31, legg 4, litra 23, bilde 7).

    Landskatten ved Mikjelsmesse i 1612 viser i oversikten over
«Jordeigendis Bønder i Trøgstad Prestegield»:
«Olluff Torp
    I Torp ibid - 1½ phd. 1 fiering.
    I Langslet ibid. - 1 fring.
    I Nees i Høland - 1 phd.
    I Tannum i Vestby Sogen - 1 phd.
    I Slitu i Edtzberrig Sogen - 1 phd.
    I Fossim ibid - 15 lispd.
    I Weggerud ibid - 1 fær.
Er Guedz 6 phd. - Der af giffuer Penge - 15 dr.»

    Han var med dette den største jordegodseieren i Trøgstad og Båstad.

    Svigersønnen Helge Slitu hadde resten av Slitu, dvs. 1 fjerding tunge, i 1613.

    Han eide det samme godset i 1614 og 1615. En Oluf Olufsen med tilhold på Torp i Trøgstad sto samme år oppført med 9¾ lispund i Brevik i Enebakk. Trolig var han en slektning eller ganske enkelt tjener på gården.

    "
Jordebok 1616-17, Heggen og Frøland fogderi, Trøgstad prestegjeld (Lensregnskap Akershus len (eske 41, legg 3, litra 8, bilde 3).

    Jordeboken fra 1616 viser de skatter som ble pålagt gården:
«Jordbog offuer Heggenn och Frølands Skibreder Fra Philippi Jacobi Dagh Ao 1616, och thill Aarsdagenn igienn Ao 1617, paa all denn Wisse Rentte och Jndkompt Konn: Maytr: aff Samme Skibreder lader Opbere aff en Huer Jn Specie som samme Jordbog Wuiser - Trygstad Prestegielld - Bundeguotzs.
Olluff Torp.
    Smør - ½ b: pund - 2 sk.
    Kornn - 4 spd [spand].
    Fuoring - ½ daller».

    Av jordeboken for Høland i 1616 fremgår at Oluf Torp hadde bygselen i en Nesgård hvor Erik var oppsitter, dvs. Vestre Nes. Det fremgår også her at Oluf eide bygselen i Skullerud, en gård han aldri sto oppført med i skattelistene.

Det ble holdt skifte etter Oluf 17.06.1618, og han døde trolig i begynnelsen av dette året. Barna var
    Trond,
    en datter gift med Helge Slitu i Eidsberg, og
    Eli, gift med Lauritz Torgautsen på Vestre Rom i Askim.

    I 1618 sto Ragnhild Torp som eier av jordegodset, som nå var redusert til 2 skippund i Torp med ødegården Hvitsten, samt 1 skippund i Slitu. Arveoppgjøret hadde åpenbart begynt. 1

 

  1. Oslo bispestols diplomer. Tingsvitne av 02.27.1591, Eidsberg. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 266-267; Bind II, side 218-221; Bind III, side 105. Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 368. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 690. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 532, 582. Sten Høyendahl: «En trøgsting på 1600-tallet fra vugge til grav», Runar nr. 1/2003, side 12-14, 18. Norsk Slektshistorisk Forening: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610 - 70 Allmuen i Trøgstad (1591), side 105 og 228, segl 2.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26