??? Guttulsdatter Torkelsrud

>
       
f
Guttul Tryggson Torkelsrud. Gårdbruker, lagrettesmann.
 
Gift Kolbjørn Gjellestad. Gårdbruker.
Død før 1552 på Gjellestad, Askim (ØF).
Iffuer Kolbjørnsen Aaser Søndre. Gårdbruker.
Død omkring 1600 på Aaser Søndre, Askim (ØF).

    En datter til Guttul Tryggson Torkelsrud må ha vært gift med Kolbjørn Gjellestad.

    De hadde barna:
Iffuer, på Dæli i 1551, til Søndre Aaser i Askim, døde ca. 1600,
Reder,
Olluff, nevnt 1551-52 og 1572-73, og
Ingerid, gift med Bjørn Amundsen.

    I oktober 1572 fikk Oluff Kolbjørnsen og Lars Engebretsen medhold på Oslo lagting i kravet om at Brynjul Kjellson måtte bevise hvor lenge «Gutulff Trycks:», Guttul Tryggsson, og hans hustru hadde «wor inde» hos Torkjell Amundsson og Botild Arnesdotter. Stridens kjerne var hvorvidt det var Guttul Torgautssons barn eller Torkjells arvinger som hadde retten til Torkelsrud i Eidsberg. Det var Torkjells arvinger som «godzet vor giffuet».
    «Tridie syckne fore (13.10.1572).
At Oluff Kolbiørnsen Lauris Engelbretsen pa then ene och Brinulff Keelsen skal haffue syt skotzmol til Paulj (25.01.1573) oc tha Bri(n)ulff at beuise hure lenge Gutulff Trycksen och hans quinde wor inde hoss Torckel Anundsen och Botild Arnesdotther och tha at gange en endeligh dom om Torckelsrud huilche nest arffuinge ere enthen Gutulff Torgutsens barn eller Torckel Amundsens arffuinge som godzet vore giffuet».
    Saken ble tatt opp til doms, og Guttols datterbarn Oluff Kolbjørnsen og Lars Myrer ble da tilkjent Torkelsrud:
    «Poelssmesso første (22 Januar) 1573.
Torckilsrudt skall igienn vige till Oluff Kolbiørnsen och Lauritz Myre, som er Guttull Torgutsens døtterbarn, och fra Brynulff Kietelsen paa sin quindis(!) Marine Gudmundsdotter ifra».

    Arvingen Oluff Kolbjørnsen fra skiftet på Fusk i oktober 1551 er åpenbart samme mann som i oktober 1552 vitnet på Henstad om Kolbjørn Gjellestads rettigheter i Solerud. Samlet innebærer dette at Kolbjørn Gjellestad hadde vært gift med en datter til Guttul Torkelsrud.
    Guttuls andre dattersønn, Lars Engebretsen på Myrer i Ås, var etter alt å dømme i slekt med Hans Kampenes i Askim, som senest i 1593 brukte sin gård og hadde sønner som het Engebret og Guttul. Lars Engebretsens antatte arvinger overtok parter både i Kampenes og Galtebu. Det er trolig at begge dattersønnene også førte saken på sine søskens vegne. 1

 

  1. H. J. Huitfeldt-Kaas: Nils Stubs Optegnelsesbøger fra Oslo Lagthing 1572-1580, trykt 1895, side 22 (p. 45) og 25 (p. 50). Sten Høyendahl: Guttul Torkelsrud og hans etterslekt, NST Bind XL (2005), side 21-22, 49-51.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26