Iffuer Kolbjørnsen Aaser Søndre
-1600?
Gårdbruker.

>
    mf
Guttul Tryggson Torkelsrud. Gårdbruker, lagrettesmann.
 
f
Kolbjørn Gjellestad. Død før 1552 på Gjellestad, Askim (ØF). Gårdbruker.
m
??? Guttulsdatter Torkelsrud.

Iffuer Kolbjørnsen Aaser Søndre. Død omkring 1600 på Aaser Søndre, Askim (ØF). Gårdbruker.
Gift .
Aslach Iffuersen Aaser Søndre. Gårdbruker.
Død omkring 1621 på Aaser Søndre, Askim (ØF).

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Død omkring 1600 på Aaser Søndre, Askim (ØF).

Levde 1551 på Dæli, Askim (ØF).
Levde 1591 på Aaser Søndre, Askim (ØF).
    Aaser i Askim støter opp til Trøgstaddelet, og nabogården i Trøgstad heter også Aaser. Trøgstad-Aaser ble ofte kalt Nordre Aaser, mens Askim-Aaser gjerne ble betegnet som Søndre. I Diplomatarium Norvegicum (DN X 191) har vi et brev utstedt 20.06.1447 på Frøland, muligens ved Trøgstad kirke. To lagrettesmenn kunngjør der at de var til stede ved en delesgang mellom Nordre Aaser i Trykstads sogn og Medalgaarden i Søndre Aaser i Askheims sogn i Frøylands skiprede, hvorved grensene ble fastsatt etter de fremførte vidners utsagn. Dette er imidlertid ikke originalbrevet. Tre utydelige segl henger ved brevet, og det har vært fremlagt i retten 23.06.1606 og 06.09.1639. Brevet er altså enten omskrevet i slutten av 1600-tallet eller falskt. To andre avskrifter, som fastsetter grensene mellom de to Aaser-gårdene, datert 04.07.1607 og 06.09.1639, stemmer imidlertid overens med det første brev på noen få unntagelser nær. Disse er anført som noter i Diplomatariet.

    Det eldste navn på Aaser er Ásar, flertall av «áss» som betyr ås. Det er en gammel gård, som nevnes allerede i 1336. Et brev ble utstedt på Eid, dvs. ved Askim kirke, den 12.02.1336 (DN I 236). Brevet forteller at Sigurd, prest på Askim, og 11 andre menn var forsamlet på Eidareng, og der idømte de Sølmund Styrlaugssen 7 merker gulds mannebot for drapet på Munan Reidarssen. En av de 11 domsmenn var «Skorre i Asom». Et annet brev (DN I 425) ble utstedt på Eidsberg 16.10.1373. Der vidner 3 menn at Thorstein Jonssen og hans hustru Rønnog solgte 12 øresbol jord i Søndre Aaser i Askheim til Paul Hermundsen:
            «Xjj aura boll iæder j synsta Ásom».

    I den «Røde Bok» (side 143) finner vi at Askim kirke eide en ganske betraktelig del av Aaser:
«1401. Jtem j Aasom synzsta nørdra lutanom VI aura. boll stæint ok ræint fs saall Paals ok Þorbirns sunar hans ok skall lukazst af ij aura forna j fornom aura loghom aa huoriu aar»
    dsv.:
«Likeledes fikk kirken i den nordre del av søndre Aaser 6 øresbol stent og rent (dvs. dyrkbar jord, innmark), for Paals og hans sønn Torbiørns sjel, og dette skal betales i etapper, med 2 øresbol og 1 øresbol annet hvert år».
    Denne Paal er høyst sannsynlig identisk med Paul Hermundssen som i 1373 kjøpte 12 øresbol i Aaser av Thorstein Jonssen og hans hustru Rønnog.

    Det går omkring 90 år før vi igjen får vite noe om Aaser. Antagelig bor «Ifver Aasser» på Aaser i Askim da «lagrettesmænd og menige bønder» var samlet på «Vor Herres himmelfarts dag» i 1591 for å velge utsendinger til hyldningen av Christian IV i Christiania. Valgt ble Symen Hoel, lensmand, samt Elof Løggen og Nery Hof, lagrettesmænd og menige bønder, og de fikk da med seg en fullmakt, beseglet av 12 lagrettesmænd: Brynil Skyrthen, Andres Skiølen, «Jffuer Aasser», Torgudt Rhom, Engelbrit Gilsta, Oluf Qvakesta, Jon Grøtved, Jacop Fousk, Torkil Huder, Knud Ondsta, Hans Skyrthen, og Andres Hiensta.

    "
Iffuer Kolbjørnsen Aasers segl 15. mai 1591 (avtegning i Kjeldeskriftavdelingen, Riksarkivet)

    I Iffuers ikke helt godt bevarte segl kan vi lese «IUAR * KOLB[..]SO[.]».

    Iffuers far må ha vært Kolbjørn på Gjellestad. Skiftet etter Kolbjørn og hans hustru ble avholdt på Fusk 03.10.1551 (DN XXI 961). Barna var Iffuer, Reier, Oluff og Ingrid som var gift med Bjørn Amundsen. På skiftebrevet er det tilføyd «Iuer delins skyftebreff», noe som trolig betyr at sønnen Iffuer på denne tiden brukte en av de mange Dæli-gårdene i distriktet, sannsynligvis Dæli i Askim, som var krongods.

    Kolbjørns gods besto av:
  Fusk - 1½ skippund.
  Søndre Aaser - 1 fjerding.
  Tomter i Tomter [-> feilskrift for Krokstad(!) sogn - 5 lispund.
  Nordre Aaser i Trøgstad sokn - ½ pund.
  Eik - 6½ lispund.
  Solberg - 1 fjerding.
  Frogn i Frogn sokn - 6½ lispund.
tilsammen 3 skippund 8 lispund.
    Av dette fikk Iffuer i:
  Fusk - 13 lispund.
  Søndre Aaser - 1 fjerding.
  Tomter i Krokstad sokn - 2½ lispund.

    Iffuers sønn, Aslach, eide ifølge landskatten i 1612:
I Aaser [Søndre] - 1 skippd.
i Eg - 1 lispd.
i Skiøllen [Skjolden] - 1 lispd.
i Byllestad i Aas - 1 skippd. og
i Tompter i Krogstad - 5 lispd.,
tilsammen 2 skippund 7 lispund.

    Iffuer døde antagelig omkring 1600. 1

 

  1. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 332-334. Sten Høyendahl: Guttul Torkelsrud og hans etterslekt, NST Bind XL (2005), side 18-19, 49-51. Norsk Slektshistorisk Forening: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610 - 71 Allmuen i Askim (1591), side 106 og 228, segl 3.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26