Olluff [Jonsen?] Onstad

ff
Aslach Simensen Onstad.
     
f
Jon Aslachsen Onstad. Død omkring 1600.
 
Gift .
Jon Olluffsen Onstad. Født omkring 1613 på Onstad, Skiptvet (ØF).
Død omkring 1697 på Onstad, Skiptvet (ØF).

Biografi - Biography

Lagmann.
Levde 1588.
Levde fra 1610 til 1639 på Onstad, Skiptvet (ØF).

    Olluff Onstads patronymikon er ukjent. Dessverre kan heller ikke hans segl sees oppbevart, og Riksarkivets utrykte og innlånte diplomer gir ganske magre funn fra Skiptvet sammenliknet med sognene i nord og øst.
    På Herredagen 03.10.1578 ble det avsagt en dom gjengitt i «Norske Herredags-Dombøger I», hefte I, side 272 (trykt i 1893). Her fremgår det hvem som var Aslach Simensen Onstads sønner og forfedre. Saken sto mellom Einer og Simen Thorstenssønner og Jon og Simen Aslachssønner i Skiptvet mot Rolv Dingstad i Spydeberg og medarvinger. Jon og Simen var sønner til Aslach Simensen og sønnesønner til Simen Onstad.
    Simen Aslachsen var lensmannen Simen Aslachsen på Store Hoel i Askim. Hans uskiftede gods utgjorde i 1613 bl. a. 15 lispund i Onstad, dvs. halve gården. Simen Aslachsen bodde på Hoel allerede i 1573, og at han av herredagsskriveren ble henført til Skiptvet skyldes åpenbart manglende lokalkjennskap.
    Olluff Onstad eide ikke noe i Onstad i 1610, men hadde fått 15 lispund i 1611, som han også satt med i 1615. Fra 1618 eide han hele gården (men i 1627-30 satt Bodil Simensdatter på Store Rud i Askim med 15 lispund). Fra 1631 eide Olluff igjen 1½ skippund, og fra 1635 var den fordelt mellom ham og sønnen Jon med 15 lispund hver.
    Simen Aslachsens part gikk etter en rettssak på Fredrikstad lagting i juni 1613 over til sønnen Mathis Simensen på Store Hoel. Mathis overlot den til svogeren Hans Hul i Hobøl som satt med den i 1615, og han igjen må ha overlatt den til Olluff Onstad før 1618.
    Onstad ble trolig drevet av samme slekt under hele 1500-tallet. Da Simen Aslachsen satt med halve gården, er det sannsynlig at hans bror Jon Aslachsen arvet den andre halvdelen. Jon var muligens eldste sønn og overtok Onstad, da Simen giftet seg til Store Hoel.
    Olluff Onstad eide som nevnt halve gården senest i 1611, og mye taler for at dette var arvegods. Skal man dømme etter den nokså kjente Simen Aslachsens alder, ligger nok Olluff Onstad en generasjon etter Aslachssønnene. Når Olluffs eneste kjente sønn i tillegg heter Jon, er det sannsynlig at Olluff tilhørte den gamle slekten på Onstad og at Jon Aslachsen var far til Olluff Onstad, eller muligens til hans hustru.

    Olluff omtales i 1610:
    3. søndag etter midtfaste i 1610 gikk Henrich Thier, borger i Oslo, til sak mot hr. Anders Nielssøn, Rasmus Voldt, Svend Skullebergh, Oluf Kleffuer, Torkel Løeken, Saxe Dingstadt, Anders Suermingh(?), Jens Vister, Oluf Onstadt, Kolbjørn Skepperudt, Mickel Aslagsrudt, Nils Holmerødt, Oluf Solberg, Tore Skallerødt, Nils Holmerødt, Christoffer Kiøss, Peder Skepperødt, og Amund Vester - alle boende i Spydeberg og Skiptvet sogn - for deres «forløfte» (kausjon) for en sum penger på Lambrett Presbyes vegne (Oslo lagdømme, protokoll III, folio 160).

    "
Landskatt Martini 1610, Veme skibsede, Skiptvet sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 26, legg 6, litra 18, bilde 4).

    Landskatten samme år viser for «Wemme Schibrede, Schidtued Sogenn»:
«Olluff Onstadts Indkompst.
  Nes i Schidtued Sogenn - 1 pund 1 fg.
  Thouenn i Hølland - 15 lispund.
  Wammpnes (Wammenes) i Schidund Sogen - 4 lispund.
  Kartterud ibid - 4 lispund.
  Langerud i Suindals Sogen - 6 bp smør.»
  Svindal prestegjeld ble senere et annex til Råde sogn.

    I det 16. århundre besto Smålenenes amt av en rekke små len, hvert len besto av ett eller flere skibreder. Veme skibrede ble i slutten av dette århundre et slikt lite len.
    Disse norske len ble av Kongen oftest forpaktet bort til danske befallingsmenn eller adelsmenn mot en årlig avgift. Lensherren kunne suge ut befolkningen uten at Kongen turde skride inn, da han som regel sto i gjeld til lensherrene.
    Veme len (Skiptvet og Spydeberg) ble 21.06.1588 bortlenet til Alexander Durham på sin og sin hustrus levetid (ventebrev 28.04.1587?).
    «Alle bønder skulle svare ham og hans hustru; og give denem på H. Maj.s vegne deres årlige landskyld, tiende, foring, sagerør, egt, arbeid og alt annen rente og regtighet».
    H. Maj:s brev av 01.05.1613 tyder på at Alexander Rabe von Pappenheims avgift og regnskap skal begynne og angå "Philippi et Jacobi dag" [1. mai] 1613.
    Kongen krevde krigsfolk, lensherrene med sin fogder krevde skatter og avgifter, og presten krevde kirketiende.
    Folket ble på den måte sløvet, likeglade og utarmet; drikkeriet florerte, redelighetsbegrepene utvisket, bondebefolkningen ble den gemene hop som var gitt vilkårligheten i vold.
    De sosiale tilstander var slette, selv i gode år sultet folket og måtte gripe til barkebrød og betleri. Kongemakten innså at tilstanden ble uutholdelig, og så gjorde Fredrik 3. statskupp i 1660. Lensherrene ble avsatt. Fylkene kom under styre av lønnede embetsmenn, og Smålenenes amt ble opprettet. De forhatte fogdene ble skatteoppkrevere for kongen. Statskuppet fikk imidlertid ikke den ønskede virkning, men noe bedre ble det.
Kilde: Skiptvet kommune 1837-1937, side 20-21.

    Olluff hadde sønnen
Jon, født ca. 1613, overtok Onstad, gift med I. Marte, II. Røyan Trulsdatter, skifte 30.07.1697.

    Stattholderarkivets adels- og odelsjordebøker fra 1624-26 mangler dessverre for Veme len.

    "
Landskatt til 4 terminer 1627. Veme len, Skiptvet sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 83, legg 7, litra 19, bilde 3).

    Ved landsskatten i 1627 hadde «Olluff Wonstadt»:
«Wonstadt [Onstad] i Skibthued Sogen - 15 lispd.
  Rud ibm - 1 fring.
  Kofell ibm - 1 fring.
  Bouind [Bogen] - 12 lispd.
  Kartherud ibm - 1 fring.
  Løgenn i Spydeberg - 1 pund
  Bofemgh [Bovum] ibm - ½ fring.
  Morch ibm - 2 lispd.
  Daall i Thrygstad sogen - 6 lispd.
  Theelleshiør i Edzberre Sogen - 2 lispd.
  Houger i Aas Sogen - 1 fring. Salt.
  Ruud i Marker - 1 Pund Thunge.

    "
Landskatt Martini og jul 1639. Veme len, Skiptvet sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 3, legg 1,bilde 3).

    Ved landsskatten (unionsskatten) i 1639 føres Olluff sammen med sønnen Jon:
«Jord Eier Bønder Udi Skibtuedt Sogenn.
Olluff och Joen Ondstadt
  J Ondstadt - 1½ pdt.
  J Klung - 1 pdt.
      ibm - Smør 1 pd. 6 merker.
  J Thoen - 15 lispundt.
  J Bofengh - ½ pdt.
  J Karlerød - 1 fring.
Her Aff giffuedt 9 dr. 1 mark 4 sk». 1

 

  1. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 541, 552, 559, 593.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2018-09-25