Bothild Simensdatter Hoel Store

ff
Aslach Simensen Onstad.
  mf
Mattis Narvesen Hoel Store.
mm
Bothild Saxesdatter.
f
Simen Aslachsen Hoel Store. Død før 1610 på Hoel Store, Askim (ØF). Lensmann.
m
??? Mattisdatter Hoel Store.
Gift Arne Asbiørnsen Skavogg/Ruud Søndre. Død omkring 1624 på Ruud Søndre (Store), Askim (ØF).
Jon Arnesen Ruud Søndre. Født omkring 1612 på Skofterud, Folkenborg, Eidsberg (ØF).
Død 1661 på Ruud Søndre (Store), Askim (ØF).

Biografi - Biography

Levde 1587.
Levde fra 1627 til 1632 på Ruud Søndre (Store), Askim (ØF).

    Da det skulle skiftes etter Simen Hoel ble det vanskeligheter mellom Mattis Simensen på den ene side og hans 2 søstre med deres menn - Hans Søndre Rom/Hol i Hobøl og Arne Skofterud /Søndre Ruud - på den andre. Det gjaldt noen ødegårder og en foss, som var źuteglemt╗ i skiftet. Mattis påberopte seg et źbyttebrev╗ med sin stemor, men den forklaringen ble ikke godtatt. Det måtte ny lagmannsdom til, (6-manns-dom), og nytt skifte etter Simen Hoel ble avholdt på arvetomten lørdag før palmesøndag 1611:
    źRetterganngh Som Holdtis paa Frederichstadtt Raadstuffue den 8 Januarij Anno: 1611, Som waar denn 2 Søgnne Effter hellig 3 Konnger daugh Offueruerindis Niels Bardschier, Olluff Suenndsche, Torbiørnn Siffuord▀enn Laugretismendt her Sammestedtz.
    ....
    Komb For Os▀ wdij Rette Mattis Hoell Boendis vdj Aschimb Soggenn, och her vdj Rette Laugde en Riigenns Steffningh Daterit Aggers▀huss den 9 Nouembris Anno 1610 Medt huilckenn steffninghe hand her vdj Rette førdrede Peder Hoell, Oluff Aschim, Assbiørnn [feil for Annbiørnn] Kolstadt, Erlanndt Dramstadt, Trøgh Rudt, Christopher Fusch Laugretismendt vdj Aschim Soggenn, Sampt Lambert Enuold▀enn førige schriffuer der Sammestedtz huorledis handt haffuer thilltalle thill eder for enn domb J haffuer dømpt och Aff▀agt Emmellom hannom paa den Eene Hanns Rom och Arnne Rudt i forne Sogenn paa denn Anndenn Siide Annrørrenndis Om Odal▀goedtz Lø▀øere, Sampt Odal▀breffue och Anndre breffue Som thømptdis effter Salige Affganngne Simmen Hoell J forne Soggenn, huilckenn \Eders/ domb hannd Mienner Athj Jche haffuer Effter Lougenn Saa Louglige dømpt Som dett Sig Buurde, For dett første, J Jche haffuer dømpt Om Odal▀godtzit, saa Lougligh Som dett Sig haffde Buurt, Saa huer Kunde Lougligenn Annamme denn Lodt och Annpartt Som paa hanns schiffte och Bytte Kunde komme Broder thill Broder Lodt och Søster till Søsterlodt Effter Lougenn, Men haffuer vdelucht Samme gaarders Nauffnne Saa vell so Fo▀er och Eyenndomme Och Somme dømpt paa høigre Lanndschyldt Enndt som Min Salige fader Aff Oppeborrit haffuer, vAnnsiett der framblaugdis for Eder Odals Breffue huadt samme Odalsgoedtz heder vidt dierris Nauffnn och thilliggenndis Lunder Saa vell Som dj forRennte y Lanndtschyldt Ennd huer for Sigh huilckidt Jche motte Achtis och Ann▀iees Eller Jnndragis y Eders domb och paatheignis huoraff J frembtiidenn Nar huer will sitt forbedre Kunde giffuis Aar▀age thill viderre Trette.
    Dissligiste haffuer J dømpt och Aff▀agt J eders domb Adt huer schall følge dj Breffue som hørrer thill dett goudtz hanndt i Lodt fannger, Och Jeg dennom frembere, Som Jegh vilde gaa effter Medt Min Eedt Effter Lougen, huorvdj Mig thøckis Adt skie vrett och Møgidt forkortt, Aff denn Aarsage/: Adt Jeg Een Suaar Summa Aff Samme Breffuer, om ▀amme goedtz och Eyenndom Løst och fast er Annrørrenndis, haffuer Jeg Sielff forhuerffuidt medt stoer Retterganngh møde vmage och Breffue peninge stunde thabbel▀e och Anndenn forsømmel▀e Allis woris goudtz och Eyenndomb hanndtheffuidt och forsuaaridt Jnndenn huu▀e och vdenn huu▀e medt stoer Omkost och paa Adtschillige Steeder dennom for▀samblidt Effter Min faders dødt och Affganngh, Saa vell ▀om thillforn, huorfor Jegh Mienner effter Lougenn, Adt mig Tillfornn førenndt Jeg ieg Anntuordit Samme breffue fraa Migh, Bør vederleggis Aff Mine Søschinder Skiell och fylliste, for All Min Omkostningh, som ieg derpaa haffuer Lougligenn forhuerffuidt Saa vidt som paa dierris Annpartter Kanndt Sig Ahnnlannge, Lige som dj haffuer Erffuidt thill, Och dissligiste Om Lø▀øere Som J haffuer dennom och Aff▀agt Tøckis mig derudj och Adt haffue skiedt vrett, Aff denn Aar▀age, Adt Jche Motte Achtis och Ann▀iees, Adt Arnne Rudtz quinde haffde weeridt hiemme hoe▀ migh, Som dannemenndt witterligt ær, Som hoes waar, och Togh Nogenn Penndinger paa Min Bordt J Min stuffue vdenn Min willie førennd hundt och Min Suaager, forne Arne Rudt Jnndbyrdis Jmmellom os▀ eller medt dannemendt haffde dennum schifft och Bytt, wAnn▀iett Adt ieg migch thilbødt Adt vilde dennom schiffte och Bytte, Om hund der Nogenn Lodt J haffde, offuer dett hund thillforn haffde Bekommidt, saa well ▀om Mierre som forne Arne Rudt haffde derfraa førdt Som haffde effter Lougenn hørdt gaardenn till huilckid heller Jche motte Achtis och Ahnnsies, Eller migh Affquiteris heller Giffuis Saa Lenge Daugh, Adt ieg Kunde Lougligenn medt Rettenn hoe▀ forne Arnne dett vdtførdre J Lige maade paa Arffuetomptenn Samme tiidt schifft och Bytt Och dissligiste Jche heller Jeg Sette mig J mit Faders hiemmill Som J Nogenn Maader medt Min Stiffmoders Byttis Breff Kanndt forfaris Menn waar Bytt os▀ Søschinde Jmmellom førennd Jeg Komb derpaa Gaardenn Adt Bhoe Saa vell ▀om Afførdt, vdenn dett Kunde veere Een Ringe Thingh For huilcke Aar▀ager handt Mienner dj Sex Menndt om forne Sags Leiglighedt haffuer giortt hannom wrett och derfor Plichtige weere Adt Stannde thillrettis effter Lougenn. Sammeledis Byuder och Befaller Jeg digh forne Hanns Rom och Arnne Rudt, Athj och paa forne thiidt och stedt Møder medt forne domb och Andre Breffue J eder Saa well ▀om dj 6 Menndt medt forsuaare wille Medt miere steffningens Jnndeholdt.
    Da Effter saadanne forberørdte Leiglighedt Tilltalle och Giennsuaar Aff dennom paa Begge siider Saa och Effterdj her først Befindis vdj forne 6 Manndtz domb, Adt dj schall haffue wdelugt thuinde odegaardtz dieris Nauffnn, Østre och vestre Fros▀thuedt Liggenndis vnnder Quackestadt Jmodt Jtt Mageschiffte Breff for dennom haffuer verit J Rette Laugt Saa och vdelugt quernnefo▀enn Som Ligger thill Onnstadt J lige maader haffuer forne 6 Mennder Jche Jnndførtt quernebekenn thill fo▀enn, Sammeledis Hougenn Liggendis vidt Baggetorp, huilckidt dj Jche heller haffuer villett Achtiidt Eller Ahnnsiett formienner sig ochsaa derhoes▀ Aff forne 6 Menndt vrett Adt veere skiedt, J dett dj haffuer hannom thilldømpt, adt Leffuere fraa Sigh huis Odalls Breffue Som Lyder om Alldt dett Odalls goudtz Som hanns Søster Bør Adt haffue førenndt hannom er wederlagt for hanns Kost och thering Sampt Breffuepeninge hanndt derpaa Anndtuennt haffuer Miere end hanns Søster, Aff des▀ forne Aarsager Er denne Sagh Jgienn hiemfundenn paa Rette Arffuetomptenn vnnder forne 6 Menndt Medt denn Rette Thingschriffuer Som der Nu er Tilbetrouffdt J Lhenidt denn Neste Løffuerdag for Pallme Sønndagh først Kommenndis och da Begge Partternne medt Retten Adt Adtschillie Om Allt huis Odals goudtz som er Tømpdidt effter Salige Simmen Hoell effter dett Førrige Byttis Breffs Jnndeholdt Saa dij Sigh der vdt offuer Jche wiidere skall haffue Adt Beklage, och forne 6 Menndtz domb Jche her Effter Adt Kumme forne Mattis Simmen▀enn till hinder eller skade J Nogenn Maader. Sammeledis huis peninge Som Mattis Simmenssenn formienner Sigh hanns Søster Bottildt Miere haffuer thill Sigh Annammidt Enndt ▀om hinder J lodt och skiffte Burde Adt haffue, Bør hun dennom Jgienn fraa Sig Leffuere till Rette schiffte paa Samme tiidt thill denn ▀om dett vedtkommer; och Bør medt Rette Emmellom schiffte Saa well som och Allt huis Anndidt som hanndt formienner sig Jmodt Lougenn Adt weere aff hanns Faders Goedtz Afførtt, Och der▀om forne Mattis Simmen▀enn formienner sig Siidenn hoe▀ forne 5 Menndt Som dommen forseiglidt haffuer, aff dennom Adt weere skiedt forkortt medt huis vmage Kost och theringe Som hanndt formedelst dierris vdtgiffuenne domb Lidt och Annduennt haffuer da derom Adt gaa Saa viit som Lough och Rett Er, Nar derpaa Lougligh steffniis och Kaldis.╗

    Men enda gikk det et par år før det ble ro om Store Hoel-godset og dets fordeling:
    źRettergangh Som Holdtis Paa Frederichstadtt Raadstuffue denn 16 Junij Som Waar denn 1 Søgnne effter Vitj & Modestj Anno 1613 Offueruerindis Jørgenn Witte, Niels Bardschier, Oluff Suennsche, Claus Clau▀enn. Arnne Ra▀mu▀en, Hanns Vhann Lybck, Niels Peder▀enn, Øllrich Skrøer, Carnellis Timmannd▀enn Langhrettismenndt her Sammestedtz.
    Er Aff▀agt emmellom Mattis Løgenn och Hans Hoell i Haabell Sogenn och Arnne Rødt i Aschim Soggenn, Saaledis Adt Mattis Simmen▀ønn skall Rette Sigh effter denn 6 Manndtz domb och Kaare Sigh Aff dett goudtz huilckenn partt handt Vill Effterdj hanndt er Broderenn, och Begge hanns Søster thill Anndenn Partt. Haffuer Mattis Simmen▀en Kaaridt Sigh Vnndstadt och dett goedtz der medt følger, och Søsterenn Quagstadt medt dett Goudtz Medtfølger, effter denn 6 Manndtz dombs Jnndeholdt. Menn huis Kost och Therringh Sigh Belannger, schall hannd derfor stille hanns Vederparter thill Sag▀enns Vddracht thillfriidtz Saa Vell Som och Adt giffue dj Sex Menndt dierris Kost och theringhe effter 6 Menndtz Siigill▀e.╗

    Bothild og Arne hadde følgende barn (minst):
Ca. 1612: Jon, overtok gården, gift med Maren Guttulsdatter Giellestad.

    "
Landskatt til 4 terminer 1627. Heggen og Frølands fogderi, Askim sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 83, legg 3, litra 9, bilde 28).

    I 1627 viser Landskatten for Store Hoel:
źBothill Ruds Indkombst
    i Stoere Rud - 1 fxrg: [fjerding]
    i Fossumb - 8 lispd
    i Skeuog - 3 lispd
    i Aaresønn - 3 lispd
    i Quaekistad - 1 fxrg:
    i Thoftenn - 1 pund
    i Q.stadt - 15 lispd╗

    Bodil betalte også skatt i 1629.

    Hun satt med bruket til 1632 da sønnen Jon overtok. 1

 

  1. Odd Sandaaker: Fredrikstad lagtingsprotokoll nr. I-VIII, 1607-1615, Oslo 1989, side 138-142, 205-206. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 598-600. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 42.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2018-09-25