Halfuor Torenbye

       
   
Gift .
Torfuard Halfuorsen Tukken Østre. Født omkring 1578 på Torenbye, Rømskog, Rødenes (ØF).
Død omkring 1666 på Tukken Østre, Rømskog, Rødenes (ØF).

Biografi - Biography

Levde 1563.
Levde fra 1591 til 1617 på Torenbye, Rømskog, Rødenes (ØF).

    "

    Tunet på Tørnby ligger nord for sjøen på østsiden av hovedveien og med det meste av innmarka ned mot sjøen. Gården grenser i øst til Tårnby langs elva og i nord til Steinby. Veien til Tårnby går over tunet. Skogen strekker seg fra Rømsjøen vestover til grensen mot Akershus.
    Navnet Tørnby, uttalt tø`rnby eller tø`nnby, kommer av mannsnavnet «Torbjørn» («Þorbjarnarbýr»). Navnet ble skrevet «a Þorbiornaby» i Røde bok fra omkring 1400, «Thørrenbyenn» (St. 22 b), Tørrennbye i 1593, «Torenby» i 1604, «Thorenby» i 1626, «Tyrnebye» i 1723, senere alminnelig skrevet «Tyrinby».
    Gården ble trolig ryddet i høgmiddelalderen, kanskje samtidig med nabogården Steinby. Gården var i bruk i de vanskelige årene etter svartedauen.
    Jorda og skogen var livsgrunnlaget for folket på Tørnby. Jorda ga mat til folk og dyr og skogen var nødvendig for husholdet, som beite om sommeren og sanking av fôr for vinteren. Sauene fôres med løv og mose, hører vi i 1723, og lauv er nevnt som fôrsurrogat i 1865.
    Ut fra matrikkelskyld på 1600-tallet var Tørnby en av de minste gårdene i bygda, i den laveste skatteklassen ødegårder, som nabogården Steinby.
    Gården hadde store skogstrekninger vestover til grensen til Akershus. I 1812 ble skogstrekningen fradelt og solgt til grosserer Tank i Fredrikshald for 1100 rdl.

    I Biskop Eysteins jordebok fra ca. 1400 står det at «Symenon på Thorbiornaby» hadde gitt et halvt øyresbol i nordre Kalvhagan til Rømskog prestebol. Karlvhagan må ha ligget i Rømskog, men vi vet ikke hvor.

    I 1591 var «Haldvordt Thorbenby» blandt de «lagrettesmænd og menige bønder» som valgte utsendinger ved kongehyllingen i Oslo.

    Bygninsskatten til påske i 1601 viser:
«Øffuersmarck och Rødnes Sogen - Romskouf Annex.
Hallduor Torbenby - 60 sk.»
    Halfuor nevnes også i 1617.

    Han hadde følgende barn (minst):
Ca. 1578: Torfuard, til Øst-Tukken. død ca. 1666.

    Peder Tørnby er nevnt i 1624, og han var muligens leilending på halve gården.

    Skattematrikkelen av 1647 viser:
«Tyrrennbye, Niels paaboer, schylder
  til Rødennes kierche tunge 1 fiering.
  til bonndenn sielff 1 fr.
Biuger Konngl. Ma.».
Han betaler 1 dr. i skatt.

    Halfuors sønn, Torfuard på Øst-Tukken, eide bondeparten i Tørnby, som hans sønn Morten brukte fra 1650-årene. Morten overtok snart denne parten.
    I 1665 eide bonden på Tørnby hovedparten i gården på 5 lispund tunge, og Rømskog kirke 2 kalvskinn. Kirkeparten som oppgis i 1647 må nok være feil.
    I 1690 står Morten som eier av halve bondeparten på 2 lispund 2 remål tunge. 1

 

  1. Skattematrikkelen av 1647, Marcker Lehnn, Rødennes Sogenn, Rømschoug Annex, Halffuegaarder, folio 71. Den norske Historiske Kildeskriftkommission: «Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661», første bind, side 57. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 664. Ulf Grøndahl: Rømskog bygdebok, Bosettings- og næringshistorie (2006), side 264-266, 271-272, 608. Norsk Slektshistorisk Forening: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610 - 76 Allmuen i Rødenes (1591), side 229.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2018-09-25