Torfuard Halfuorsen Tukken Østre
1578?-1666?
Gårdbruker.

>
       
f
Halfuor Torenbye. Gårdbruker.
 

Torfuard Halfuorsen Tukken Østre. Født omkring 1578 på Torenbye, Rømskog, Rødenes (ØF). Død omkring 1666 på Tukken Østre, Rømskog, Rødenes (ØF). Gårdbruker.
Gift .
Halfuor Torfuardsen Stenbye. Gårdbruker.
Født omkring 1615 på Tukken Østre, Rømskog, Rødenes (ØF).
Død omkring 1675 på Stenbye, Rømskog, Rødenes (ØF).

Biografi - Biography

Gårdbruker.
Født omkring 1578 på Torenbye, Rømskog, Rødenes (ØF).
Død omkring 1666 på Tukken Østre, Rømskog, Rødenes (ØF).

Levde 1633 på Tukken Østre, Rømskog, Rødenes (ØF).

  "

    Østtukun ligger lengst øst i Rømskog, med tunet ca. 500 m fra grensen til Sverige. Veien til Østtuken går over Ringsby, Gravlidalen og Teigen.
    Gården ble ryddet i høgmiddelalderen og hører til de yngste gårdene i bygda. Det er to Tukun-gårder i Rømskog, en vest i bygda og en øst ved riksgrensen.
    Navnet Tukun, uttales «tu`kunn, kommer av «takan», som er bestemt form av «taka» eller «tokunni» (dativ). «Taka» som stedsnavn må bety «opptatt, oppdyrket land», ifølge professor Oluf Rygh.
    Gården er gammelt bondegods, og bonden eide gården i 1591 og trolig også tidligere.
    Effuind på Østtukun var hyllingsmann i 1591. Han er oppført i listene for bygningsskatten til påske i 1601. Effuind eide gården ifølge skatteliste i 1615.

    Torfuard bodde trolig på Østtukun fra tidlig på 1600-tallet.

    Han hadde følgende sønner (minst):
Ca. 1615: Halfuor, til Stenbye.
Ca. 1618: Morten, til Tyrinbye.
Ca. 1627: Jacob.
Ca. 1637: Anders, overtok Øst-Tukken, gift med Mari Gudmundsdatter Kurøen, død ca. 1719.

    Blandt «Øddegaarder»s leilendinger i «Romschou Annex» finner vi at
  «Thorvar Østertucken giffuer ½ dlr.»
i landskatt til Martini 1633.

  "
Koppskatt 1645. Marker len, Rødenes sogn, Rømskog anneks (Lensregnskap Idd og Marker len, eske 5, legg 1, litra 13, folio 14).

    «Koppskatten» i 1645 viser:
«Rødnes Sogenn - Romschou Annex.
Thorild Øster Tucken gift - 16 sk.
2 sønner 1 datter - 1 ort».

  "
Kontribusjonsskatt 1649. Marker len, Rødenes sogn, Rømskog anneks (Lensregnskap Idd og Marker len, eske 5, legg 6, folio 70).

    Skattematrikkelen av 1647 viser:
«Østertuchenn, Torffuard paaboer, schylder til bonndenn ½ pund,
forhøiet 1 fierinng.
Bygger Torffuar Østertuchenn».
Han betaler 2 dr. i skatt.

  "
Kontribusjon 1661. Marker len, Rødenes sogn, Rømskog anneks (Lensregnskap Idd og Marker len, eske 8, legg 5, folio 38b).

    Kontribusjonsskatten i 1661:
«Østertuchen:
    Schylder Till bunden Pund - ½
        lagt for + 2½ dr: [i skatt]
Bygger Toruard Østuchen

    Landkommisjonens «Jordebog» fra 1661 viser:


  "
Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Marker og Follo len, folio 553b.

«Øst Tuchen som Taruold paaboer Schiulder
    ½ Schippd. Miell som Bonden Sielf eyer och Bygger.
Haffuer Nogen Tømmerschoug till Gaarden.
Saaer
    Are - 4 tn. [tønner].
Tiender
    [Are] - 3 qr. [kvart].
Føder
    Hester - 1.
    Kiør - 4.
    Ungfee - 2.
    Søffr - 6.
Schatten - 2¼ rdr.»

  "
Prestenes 2. manntall i 1666: 2.6 Rødenes prestegjeld, folio 197.

    Prestenes 2. manntallet fra 1666 viser:
«N. 6. Øst Tuchen ½ Skippd.
Torfuard Halfuorsøn 86 Aar bruge 1 Fding.
Anders Torfuardsøn 27 Aar, bruge 1 Fding.
Jacob Torfuardsøn 37 Aar.
Av «Fogdenes manntall» fremgår det at Jacob er «Vandfør».

    Torfuard døde antagelig i 1666.

    Sønnen Anders overtok gården, som han brukte til 1718. Han eide Torp i Baastad, Grorud i Høland og trolig Stenby. 1

 

 1. Koppskatten i 1645, Marcker Lehn, Rødnes Sogenn, Romschou Annex, bilde 14. Skattematrikkelen av 1647, Marcker Lehnn, Rødennes Sogenn, Rømschoug Annex, Halffuegaarder, folio 70. Landkommisjonens Jordebog fra 1661, Rødenes, folio 553b. Manntallet i 1664-66 Fogdenes manntall, 1.1 Idd og Marker fogderi, folio 105; Prestenes manntall: 2.6 Rødenes prestegjeld, folio 177 og 197. H. A. Rakstad: Komnæs - Trandemsætra, 1943, bilag 3. R.E.M.: Slektsforbindelser Rødenes-Romskog, Romerike Ættehistorielags Årbok, Bind II, side 320. Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 401. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 664. Ulf Grøndahl: Rømskog bygdebok, Bosettings- og næringshistorie (2006), side 602-03, 606, 608.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26