Hans Hallesen Kjeserud Vestre/Sekkelsten
1640?-1676

ff
Gulbrand Hallesen Botner. Død omkring 1613 på Botner, Løken, Høland (AK). Lensmann.
fm
Asbjør Hansdatter Logn Indre.
mf
Amund Bjørgulfsen Hallangen Nordre. Død 1650 i Havsjødalen, Frogn (AK).
mm
Guri Lauritsdatter. Død 1664 på Hallangen Nordre, Frogn (AK).
f
Halle Gulbrandsen Kjeserud Vestre. Død omkring 1658 på Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF).
m
Ambjørg Amundsdatter Hallangen Nordre. Død omkring 1676 på Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF).

Hans Hallesen Kjeserud Vestre/Sekkelsten. Født omkring 1640 på Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF). Død 1676 på Sekkelsten, Askim (ØF).
Gift Rønnaug Jonsdatter Ruud Søndre / Sekkelsten. Født på Ruud Søndre (Store), Askim (ØF).
Død 1686 på Sekkelsten, Askim (ØF).
Amund Hansen Kjeserud Vestre. Født omkring 1673 på Sekkelsten, Askim (ØF).
Død 1735 på Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF).
Begravet 12.08.1735 i Eidsberg (ØF). 1

Biografi - Biography

Født omkring 1640 på Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF).
Flyttet omkring 1669 fra Kjeserud Vestre, Eidsberg (ØF) til Sekkelsten, Askim (ØF).
Død 1676 på Sekkelsten, Askim (ØF).

    Ved manntallet i 1664-66 var Hans 24 år og bodde hos sin mor på Vestre Kjeserud. Der ble han boende til han giftet seg omkring 1670 med Rønnaug Jonsdatter fra Ruud Søndre (Store), Askim, (av samme slekt som på Berg Vestre, Eidsberg).

    09.06.1668 ble det tinglyst et pantebrev fra Brynil Torsen Schorten til Hans Hallesen Keisrud på 13 lispund i Østre Eig med bygsel mot 66 Rdl. i lånte penger. Pantebrevet er datert Keisrud 10.04.1668 (HF tingbok nr. 9, folio 42a-42b).

    Høsten 1669 kjøpte Hans Askim-gården Sekkelsten av Kolbjørn Gudmundsen Sekkelsten for 240 rd. (Skjøte 06.08.1669, HF tingbok nr. 10, folio 74b). Kolbjørn tilbød først Sekkelsten til sine blodsforvandte, om noen ville kjøpe gården. Ellers ble han «for trang skyld» nødt til å selge løsningsretten til Hans Keisrud, dvs. hans rett til å løse inn gården fra Botolf Dramstad som hadde gården i pant (HF tingbok nr. 4, folio 85b og nr. 9, folio 68a).

    Hans flyttet kort etter til Sekkelsten og ble der til sin død i 1676.

    Fra 1669 eide han 18 lpd.tge. i Fusk, 13 lpd.tge. i Eik, Askim, og 5 lpd.tge. i Bekkevar.

    I 1670 lånte Hans 100 rdl. av Kristoffer Jensen i Eidsberg mot 6 rdl. i årlig rente og underpant i 1 skpd. i Sekkelsten (HF tingbok nr. 13, folio 75a-75b).

    I 1675 hadde noen griser som tilhørte Ole Tømmerås kommet fra sameia og inn på jordene til Sekkelsten. Hans forlangte erstatning for dette. Skadene ble taksert til 4 t. korn eller 4 rdl. Samme år måtte Hans ut med penger til Ulf Hon fordi hestene på Sekkelsten hadde gått inn i sameia til Hon og Løken. I 1675 var Hans kirkeverge.

    Ved skiftet etter ham eide boet foruten Sekkelsten, også Østre Ek og Fusk i Askim. Ved skiftet etter moren i 1676 var han allerede død, og hans arvinger arvet da parter i O, Spjøter, Kråka og Skakstad.

    Skifte etter Hans ble avholdt 23.06.1677:


    "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-83, folio 318.

    «No 64:
    Henrich Simensen Suorenskrifuer Udi Heggen oc Frøland, sampt Christopher Skoug och Saxse Mørentued, LaugRettismend udj Askim Sogen, Giør Witterligt at Anno Christi = 1677 dend 23 Juny vare Vi epter Loulig Anordning, och Venlig Bedenhed forsamlede paa Sechelsteen her ibm: der at Registere och Vordere alt Huus som Tømptes epter Salig afgangne Hans Haliesen, som boede och døede paa betr. gaard Sechelsteen, Jmellum dend Sl: Mands Igienlefuende Hustrue Ronnou Jonsdatter, paa dend ene, och begge deris sammenauflede børn, Amund Hansen og Ambiør Hansdatter, paa den anden Side, Ofuerverende Børnenis faders faderbrødre Bottell Dramstad och Hans Erang, her aff bem: Aschim Sogen Item bøide Lensmanden Suen Andersen Onstad, med gaat folch flere.
Hafuer Vi boens formue och Løsøre, Saavit os anuist Registeret och Vorderit, bestaaende i eptermeldende
....

    "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-83, folio 321.

            Fastegods.
    J Sechelsteen - 1½ Schippund.
    J øfre Eeg - 13 Lispd:
    J Fusch - 18 Lispd:
Med Bøxsell.
....».

    Husdyra ved skiftet etter hans død var 9 kuer, 9 kviger, 1 okse, 12 sauer, 2 gjess, 6 griser og 2 geiter. Boets løsøre utgjorde 194 rdl., og gjelda (alternativt nettoformuen - ulike oppgaver) var 189 rdl. 2

 

  1. Kirkebok Eidsberg nr. 2: «Begravede», folio 74.
  2. Manntallet i 1664-66, Fogdenes manntall: 1.6 Heggen og Frøland fogderi, folio 317; Prestenes manntall: 2.4 Eidsberg prestegjeld, folio 93. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 2, 1676-1683, folio 318-321. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I. side 300. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 42-43, 98. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 63-64.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2018-09-25