Gudmund Tjøstolvsen
1380?-(..1450)

ff
Ivar Sandbu. Født omkring 1315.
fm
Synne Guttormsdatter Hundorp. Født omkring 1320.
   
f
Tjøstolv Ivarsen Sandbu. Født omkring 1350.
 

Gudmund Tjøstolvsen. Født omkring 1380. Død før 1450.

Biografi - Biography

Levde 1441.

    Gudmund var lagrettesmann sammen med sin bror Ivar på Toksen i Fron 12.11.1427 (DN III 691, «Regesta Norvegica» X, nr. 718). Engebret Hougen angir at det var sammen med broren Arne, men diplomet angir at det var sammen med Ivar.

    De var også sammen på Korstad i Fron 28.11.1429 (DN XVI 91, «Regesta Norvegica» X, nr. 960).

    Neste gang en hører noe om Gudmund, bor han på Vågå, der han, sammen med sin bror Ivar, er nevnt i rettssaken om Sunde og Råstad 28.06.1436 (DN I 755).

    Han er videre nevnt i et diplom fra Vågå datert 30.03.1437 (DN VIII 300).

    Siste gang vi finner noe om ham er så 21.01.1441 når han avstår 1 markebol i gården Rolstad i Sør-Fron til Haakon Sigurdsens barn sammen med broren Arne og brorsønnen Gunnar Ivarsen (DN VIII 311).

    Det er mest trolig at han bodde på Veikle i årene før Hustru Gjertrud Paalsdatter døde, men at han så har flyttet til Sandbu.

    Han døde antagelig en gang i 1440-årene.

    Det foreligger ikke noen opplysninger om gifte, med han hadde antagelig datteren Gjertrud.

    Det er trolig at utgiverne av Diplomatariet har forvekslet Gjertrud Gudmundsdatters navn med Hustru Gjertrud Paalsdatter i et diplom skrevet på Vågå 13.06.1455 (DN VIII 356):
    Sammendrag:
  «To Lagrettemænd kundgjöre, at Baard Baardssön og hans Hustru Gertrud Germundsdatter i Klokkergaarden paa Ullinsyn sidstleden 26 Mai paa Thrond Peterssöns Forespörgsel erklærede, at de havde solgt ham Halvparten af Kvernefossen i Tessa med Tilbehör samt Gertruds Del i Midtgaarden i Storvik (paa Vaage) og oppebaaret Betalingen.»

    Fra Engebret Hougens Ættesoge for Gudbrandsdalen, bind I, side 65-67:
  «Det er trolig at det her er skrevet eller tydet feil.
    «Hustru» Gjertrud Paalsdatter eide bl. a. kvernene i Tesso, og i diplomet fra 1455 er det to lagrettesmenn som kunngjør at Baard Baardsen og hans hustru, Gjertrud Germundsdatter, i klokkergården på Ullinsyn (Vågå) 26. mai samme år, etter oppmodning av Trond Pedersen, hadde bekreftet at de hadde solgt til ham halve kvernfossen i Tesso, halve kvernen og den delen de eide i Midtgarden Storvik.
     Men kvernbruket i Tesso kan neppe ha tilkommet dem uten å være arv etter «Hustru» Gjertrud, og navnet peker også direkte på et slikt samband med Hundorpætta. Når Gudmund Tjøstolvsen er født ca. 1380-85, skulle datteren være født ca. 1410-15 og kan da godt ha vært gift med Baard Baardsen lenge før 1455. Baard var lagrettesmann i Vågå 27.07.1449 (DN III 807).
    Likeledes ble det opplyst i et diplom datert 17.03.1428 (DN XVI 88) at fire menn hadde holdt takst over en mengde løsøre på Nigard Hellen i Vågå etter anmodning av Sigurd Kolbeinsen som var ombudsmann for Baard Baardsen. Det var et stort gods, for det ble verdsatt til 63 kyrlag i sølv, sengetøy osv.
    Baard var antagelig umyndig i 1428, og Sigurd hans verge. Baard må ha vært arving til Hellen, men på hvilken måte er ukjent. Det vi vet, er at en Sigurd Paalsen betalte kjøpesummen for 6 kyrleier i Hellen 14.09.1355 på «Thorrestad i Haurdin sogn» i Valdres (DN XVI 16).
    Han er nevnt flere ganger. Trolig er han den samme som hadde to brødre, Torstein og Østen, nevnt i 1358, og ser ut til opprinnelig ha hørt hjemme på Lom.
    Det er ikke kjent om det har vært etterslekt etter Baard og Gjertrud.» 1

 

  1. Engebret Hougen: Ættesoge for Gudbrandsdalen, bind I, side 65-67.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2020-11-29