Ole Olsen Jämpt Fævaag
1625?-
Festebonde.

>
       
   

Ole Olsen Jämpt Fævaag. Født omkring 1625. Festebonde.
Gift .
Erich Olsen Fævaag. Festebonde.
Født omkring 1662.
Død 1710 på Fevåg, Stjørna (ST).
Begravet 31.08.1710 fra Bjugn kirke, Bjugn (ST). 1

Biografi - Biography

Festebonde.
Født omkring 1625.

Levde 1666 på Fevåg, Stjørna (ST).
    Ole hadde sønnene (minst)
Ca. 1656: Peder.
Ca. 1662: Ole.
Ca. 1663: Erich, døde i 1710.
Ca. 1664: Iffuer.

    Vi finner Ole første gang på Fævaag i matrikkelen fra 1661 hvor han kalles «Ole Olsen «Jämpt», så det er vel trolig at han kom fra Jämtland.

    Når det gjelder fordelingen av gårdens landsskyld kan det se noe forvirrende ut!
– I 1661 (matrikkelforarbeidet) oppgis Ole Jämt å bruke 2 spand 2 øre
  mens de 3 øvrige bruker 4 øre hver.
– I 1665 (1. sogneprestmanntallet) bruker Torber (gift med Hans Fævaags enke) 1½ spand
  mens Laurits fortatt har sine 4 øre.
  Ole deler nå 4 øre sammen med 2 andre.
– I 1666 (2. sogneprestmanntallet) bruker Torber fortsatt 1½ spand.
  Engel og Ole Tomassønner bruker hver 4 øre.
  Ole Jampt føres nå uten skyld.

    Fra 1500-tallet og frem til 1836 het grunnlaget for landskylden – og dermed også for utligning av en rekke skatter for jord –
    Spann (spd) - Øre - Marklag (m[k]l) hvor 1 spann = 3 øre og 1 øre = 24 marklag.
En bonde som bygslet en gård på 1 spann måtte levere en årlig landskyld til jordeieren på 1 spann smør. Vekten på ett spann smør var på 1500-tallet ca. 15,5 kg, som i løpet av 1600- tallet økte til ca. 17 kg og fra ca. 1700 til 18 kg. Ett spann motsvarte en våg fisk i kystdistriktene.
    Brukerne på Fævog brukte i 1666 henholdsvis 4 øre, 4 øre og 1½ spann. Disse 8 øre burde derfor motsvare 2 spann og 2 øre, slik at den samlede skylda burde være 3½ spann 2 øre!

    "
Landkommisjonen 1661, nr.. 29.5: Jordebok over Østråt og Tøndel gård og gods, – Ove og Birgitte Bjelke - Ørland prestegjeld, side 13-14.

        «Fæuog gifuer til Landschyld Smør och Meel
Olluff Oelßen Jembt
    Landschyld – 2 spnd 2 øre,
      Forelege pennge – 1 Rdr 2 ort
      1 Beche Quern
Laurits
    Landschyld – 4 øre
      Foerpenge – ½ Rdr 1 ort
      Galt(?) fammer(?) worpe øde
      1 Beche Quern
      Johan Huußmand
Engel ibm
    Landschyld – 4 øre
      Foer penge – 2½ ort 8 ß:
Ollluf Tommaßen
    Landschyld – ½ Rdr 1 ort
      1 Hußmann Olle».

    "
Prestenes 1. manntall i 1665: 30 Fosen prosti, Ørland prestegjeld, Stjørna sogn, folio 88.

Gaarden
    Fævog skylder 2 Spand och 2 øre
Opsidere
    Engel Stenerß: æt. 36.
    Ole Olsen æt. 40.
        Sønner - Ole æt. 23.
    Ole Tomæßøn æt. 39.
        Sønner - Hans æt. 20.
            [Notat om de 3 første brukere:] Bruger 4 øre sammen
            Alderen tatt i betraktning, er det vel lite trolig at de
            oppførte «sønnene» ovenfor i stedet er tjenestedrenger,
    Lauritz æt. 60 bruger 4 øre
    Torber æt. 28 bruger 1½ Spand.
        Sønner - Svend æt. 14.

    "
Prestenes 2. manntall i 1666: 30 Fosen prosti, Ørland prestegjeld, Stjørna sogn, folio 112-113.

«Gaarden
  Fævog, Skylder 6½ Spand [feilskrift for 2½ spand?] 1 øre
Opsidere
  Engels Stenersen æt. 37. Brug 4 øre.
    Sønner
      Anders FosterBarn æt. 9.
    Huusmænd
      CarWell æt. 47.
      Husmæands Sønner
        Ole Carwelsen æt. 2.
  Ole Tomæsøn æt. 40. Brug 4 øre.
    Sønner
      Peder Olsen 6 æt.
  Torber Michelsen æt. 29. Bruk 1½ Sp.
    Sønner
      Stiff Sønner
        Niels Hansen æt. 7.
        Jacob Hansen æt. 5.
        Hans Hansen æt. 4.
     Hans egen Søn
        Michel Torbersen æt. 2.
    Huusmænd
      Jo Huusmand æt. 41.
        Siur Joesen æt. 12.
        Johan Joesen æt. 6.
  Ole Jampt æt 41
    Sønner
      Peder æt. 10.
      Ole Olsen æt. 4.
      Erich Olß æt. 3.
      Jffuer Olsen æt. 2.»

Fogderegnskapet for Fosen er ikke bevart. 2

 

  1. Kirkebok Ørland nr. 1, 1709-31, Kronologisk liste, folio 8, 1710.
  2. Landkommisjonen 1661, nr.. 29.5: Jordebok over Østråt og Tøndel gård og gods, – Ove og Birgitte Bjelke - Ørland prestegjeld, side 13-14. Prestenes 1. manntall i 1665: 30 Fosen prosti, Ørland prestegjeld, Stjørna sogn, folio 88. Prestenes 2. manntall i 1665: 30 Fosen prosti, Ørland prestegjeld, Stjørna sogn, folio 88.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30