Ingelev Olsdatter Klones
1716?-1761

ff
Svend Endresen Austrem/Klones. Født omkring 1649 på Austrem, Vågå (OP). Død 1691 på Klones, Vågå (OP).
fm
Kari Amundsdatter.
mf
Østen Erichsen Kongsli Sygard/Kvarberg Uppigard. Født omkring 1639 på Sygard, Kongsli, Sødorp, Nord-Fron (OP). Død 1685 på Uppigård, Kvarberg, Vågå (OP).
mm
Ingeleiv Jacobsdatter Valbjør. Død 1697.
f
Ole Svendsen Klones. Født omkring 1685 på Klones, Vågå (OP). Død ...01.1765 i Vågå (OP).
m
Eli Østensdatter Kvarberg Uppigard. Født omkring 1683 på Uppigård, Kvarberg, Vågå (OP).

Ingelev Olsdatter Klones. Født omkring 1716. Død 1761 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP).
Gift 07.11.1752 i Vågå (OP) 1 Bersvend Hansen Bersvendstuen. Født omkring 1728 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP).
Død 1800 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP).
Begravet ...01.1800 i Vågå (OP). 2
Kari Bersvendsdatter. Født 1760 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP).
Døpt 22.06.1760 i Vågå (OP). 3
Død 07.03.1822 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP).
Begravet 25.03.1822 i Vågå (OP). 4

Biografi - Biography

Født omkring 1716.
Død 1761 på Bersvendstuen, Holungsøy, Vågå (OP).
Begravet ...08.1761 i Vågå (OP). 5

    Ifølge M. Høgåsens: «Tradisjonen held seg lenge» i «Årbok for Gudbrandsdalen», 1964, side 219, var hennes foreldre Ola Sveinsson Klones og Eli Øysteinsdotter fra Kvarberg.
    Dette styrkes vel også av at Svend Klognes var fadder da Ingelev og Bersvend døpte datteren Synne i 1756.

    «Ingelef» var første gang gift med Erich Endresen.

    De ble trolovet 15.04.1747 og «ægteviet» 13.06.1747. Forlovere var Ole [Endresen] Rusnæs og Erik Bachin [Bakken] (Kirkebok nr. 1, folio 101).
    «Erik Endreßen» døde i 1748, 46 år gammel, og ble begravet «In Januario» det året (Kirkebok nr. 1, folio 185).

    Hennes andre mann, Bersvend, førte i perioden 1753-55 sak mot eieren av gården Holingsøy som Bersvendplassen tilhørte, først i tingsretten, så for lagmannsretten. Saken ble avgjort i høyesteretten i København i Bersvends favør.
    I et rettsmøte i tingretten 15.07.1754 fremgår det at noen av lagrettemennene var i slekt med Bersvend og hans familie.

  "
Tingbok Nord-Gudbrandsdal nr. 6 - 1752-55, folio 304a (utsnitt).

    «Siver Snerle sagte at være i 3de Led Beslægtiged til Bersvend Hansens Hudstrue. Ole Theigen siger at være til Hans Bersvendsen i 3de og 4de Led Beslægtiged og Jacob Østrem forklarede at være i 3de Led beslægtet til Bersvend Hansens Hudstrue. Povel Bolstad deretter og at Hans Hudstrue var(?) til Bersvend Hansens Hudstrue J 3de Led beslægtiget.»

    Å være beslektet i 3. ledd innebær at de var tremeninger.

    Felles forfedre på Austrem var Endre Andersen og Barbro Jakobsdatter fra Sørem:
Sønnen Jakob Endresen Austrem -> Åse Jakobsdatter Austrem -> Syver Gulbrandsen Snerle.
Sønnen Svend Endresen Austrem/Klones -> Ole Svensen Klones -> Ingelev Olsdatter Klones.
    Det er trolig at også Jakob Østrem nevnt ovenfor var barnebarn til Jakob Endresen Austrem.

  "
Kirkebok Vågå - Sjeleregister - 1736, folio 8 og 15 (Utdrag).

    Et sjeleregister fra 1736 må være den endelige bekreftelsen på at «vår» Ingelev kom fra Klognes. Vi finner da såvel Erich som Ingelev på Klognes, Erich som tjener og Ingelev som datter!
  Erich Endreßen - 35 år - Antaget til Guds Bord i 1718 - Læser lidet i Bog -
                                Hvor meget i Catech: -> K[an]d maadelig ud[en]ad - Tiener
  Ingelef Olsdatter - 19 år - Antaget til Guds Bord i 1733 - Læser noget i Bog -
                                  Hvor meget i Catech: -> 5 P: i Catech: - Datter skichelig.

    Ole Hollougsøn var forlover da Ingelev giftet seg annen gang med soldat Bersvend Hansen i 1752. Det er mulig at Ingelevs forlover var hennes far, Ole Svendsen. I så fall hadde han i 1752 flyttet til sin datter på Bersvendstuen. Han må da ha vært ca. 67 år gammel.

    Ingelev og Bersvend hadde følgende barn (minst):
1753: Ragnhild, konfirmert i 1767, 14 år gammel, gift med Knut Pålsen Skårvangen.
1754: Ellen [Eli], konfirmert i 1767, 13 år gammel, gift med Jakup Knutsen Drogen.
1757: Synne [Synnøve], gift til en plass under Formo med Ola Hansen. Hun tjente lenge på Formo.
1760: Kari, gift med Niels Hansen Slåen/Bersvendstuen, døde i 1822 på Holungsøy.

    1753. «1. søndag i Fasten. W: Bersvend Holl.:oens Pb. Ragnild».
Faddere var Erik .ak.., Svend Holl:øen, Gunild Neßet, Mari Holl:øen og Synne Hansdatter
(Kirkebok nr. 1, folio 28).
    1754. «Dom 15 W: Bersvend H:øens P. Ellen».
Faddere var Simon Tordsen, Østen Bakin [Bakken], Hans Ellefsen, Maren Holl:øen og Gunild Næset
(Kirkebok nr. 1, folio 31).
    1756. «Dom 1 Adv. W: Bersvend Hansens Pb: Synne».
Faddere var Svend [Olsen] Klognæs, Ole H.øen, Imbjør Myrom, Gunild Næset og Marit ibm
(Kirkebok nr. 1, folio 35).

    Fra artikkelen «Tradisjonen held seg lenge» av M. Høgåsen:
    «Ein son [til Eli på Drogen] Bersvein f. 1789 tente på Ringerike. Fekk i løn m. a. ei tunne korn som han bar på ryggen frå Ringerike til Drogen. Da rugga eg så stødt så, sa han sjølv når han fortalde om det.»

    Det ble avholdt ett rettsmøte med dom i Oplands Lagmannsrett 29.06.1761 i en gjeldsstrid mellom Bersvend og hans hustru på den ene side og Kari Jonsdatter Rudsnes som var enke etter en bror til hennes første mann:

  "
Lagtingsprotokoll nr. 7 for Oplandene - 1752-65 - folio 561-62 (Utsnitt).

    «Udj Sagen imellem Bersvend Hansen Hollingsøen og Kari Jonsdaatter Rudsnes blev saaledes aflagt Dom.
    Sagsøgeren a prima In Stantia Bersvend Hansen Hollingsøen har, til at oplyse sit Krav hos Enken Kari Jonsdaatter Rudsnes for 76 rdr 14 ß: fremlagt hans Hustrue Engelev Olsdaatters forrige Mand afgangne Erich Endresøns Optegning paa medeel Hans Debitorer, hworiblant Hans Broder Ole Endresen Rudsnes, som var bemeldte Enkes Mand findes Specificeret at have wæret Ham schyldig berørte Summa 76 rdr 14 ß:; Dernæst med Widnerne Jon Jonsen og Svend Olsen Klonnes bewiist, at den producerede Optegning er skriven af bemeldte Jon Jonsen, efter atgangne Erich Endresens egen Optegning, i Overwærelse af Ole Endresen Rudsnes, som dertil Kaldet af bemeldte Engelev Olsdaatter, og da ikke har kundet benægte at wære skyldig bemeldte Penge, som Han stoed anført for. Efter Tosten Haagenstads Widnesbyrd har ogsaa bemeldte Ole Rudsnes skikket Bud til Bersvend Hansen, efterat Han var kommen i Ægteskab med forndovnte Erich Endresens Enke, og ladet hilse ham, at han ingen Trette vilde have med Ham, men betale i Mindelighed hvis han var ham skyldig, som han derfor sagde, paa Widnets Tilspørgelse, skulle være med en 60 Rdr, ligesom og Widnet Østen Sandnesses Forklaring oplyser Ole Rudsneses egen Tilstaaelse om denne paastevnte Gields Rigtighed til Hans afgangne Broder Erich Endresen. Det er derfor ingen Tvifl om, at jo afgangne Ole Endresen Rudsnes har været en Debitor af Hans Broder Erich Endresen, som Bersvend Hansens Formand i Ægteskabet, og efter ald Rimelighed for den paastevnte Summa, Hvilket end ogsaa Kand uddrages af Ole Rudsnesses egne Ord paa sit ydderste hvor Han og giør Forklaring om Summens Rigtighet, som har været dem imellem, endskiønt derhos ogsaa, hvorledes samme, paa 2½ rdr nær, var til Bersvend bliven betalt. Men naar herimod consederes
  1. Hvorledes Bersvend Hansen udi SkifteRetten efter Ole Rudsnes den 20 Maii 1757 har fremlagt den selvsamme Designation, hvorpaa dette Krav er grundet, med saadan Forklaring at af Hans hele derefter tilgodehavende Capital restede ikkum 10 rdr 3 ort 14 ß:, efter Ole Rudsnesses Ham for denne Rest meddeelte Beviis af 8 Januarii 1757.
  2. At Vidnet Svend Olsen Klonnes forklarer paa Ole Rudsneses vegne, eengang til Bersvend Hansen at have betalt 10 rdr.
  3. At Enken Kari Rudsnes har ladet erbyde sin Eed paa, at Hun eengang i Bersvend Hansens eget Huus paa dette Krav til Ham har betalt 14 rdr, og endelig
  4de: At afgangne Ole Rudsnes paa sin Sygeseng, nogle Timer før Han døde har Declareret at have betalt paa denne Giæld til Bersvend Hansen 70 rdr i Penge og 3 Souger, saa at derpaa da ikkum restede 2½ rdr, efter Widnerne Halvor Biønnersen og Erland Steenersen Haugens Forklaring, som den Syge Kaldede til sig, for at høre derpaa;
    Saa Kand alt dette ikke andet, medgive saa vis og fast Formodning om, denne Gield, før afgangne Ole Rudsneses Død /: except de tilstaaede 2½ rdr :/ at være afbetalt, at den fremlagte Regning eller løse Optegning, uden Debitors Underskrift og Tilstaaelse eller videre Bewiis derfor, ikke for noget fuldkommen Beviis eller Hjemmel for Kravets Rigtighet kand blive at ansee, men det erægtes og Hermed Kiendes for Ret:
    At naar Bersvend Hansen Hollingsøen med Hustru Engelev Olsdaatter, hver for sig, og Begge, efter Lovlig given Varsel til Kari Jonsdaatter Rudsnes, og, om Hun igien er gift, tillige til Hendes Mand, til næste Ting, Hvortil efter denne Doms Forkyndelse Kand stevnes; aflægger Deres Eed paa, at intet af de 76 rdr 14 ß:, som afgangne Ole Rudsnes har været skyldig til Hans Broder Erich Endresen, til den er bleven betalt, videre end de 2½ rdr dem blev tilstaaet paa Skiftet efter Ole Rudsnes, og at de ellers dette paastevnte Krav endnu virkelig have tilgode, da bør Kari Jonsdatter Rudsnes samme Penge 76 rdr 14 ß: til Bersvend Hansen Hollingsøen betale sex Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelse under Lovens Tvang, samt i Processens Omkostning for denne Ret 16 rdr og til JustitzCaßen 4 rdr. Men skulle Bersvend Hansen Hollingsøen og Hustrue Engelev Olsdaatter ikke trøste sig til, saadan Eed at aflægge, da bør Kari Rudsnes for dette Søgemaal Fri at være, og de til hende betale Processens Omkostning for denne Ret med 16 rdr og til JustitzCaßen 4 rdr som efterkommes 6de Uges Dag efter Dommens lovlige Forkyndelse under Execution efter Loven.
    Hvad angaaer Kari Rudsneses Contra Søgemaal mod Bersvend Hansen, under foregivende at Han skal have skrevet eller ladet skrive Hendes Salig Mands Navn under et Beviis for 10 rdr 3 ort 14 ß:, som han paa Skiftet efter Ham har fordret; da som Bersvend Hansen intet Søgemaal derefter i denne Sag har anlagt, kand Bevisets Rigtighet eller Urigtighed ikke heller nu blive paakiendt.»

    Ingelev Olsdatter døde i 1761, 45 år gammel, og ble begravet i august det året. 6

 

 1. Kirkebok Vågå nr. 1: «Trolovede og Ægteviede», folio 103.
 2. Kirkebok Vågå nr. 1: «Begravede», folio 199.
 3. Kirkebok Vågå nr. 1: «Døbte», folio 41.
 4. Kirkebok Vågå nr. 3: «Døde Qvindekjøn», folio 211, nr. 11.
 5. Kirkebok Vågå nr. 1: «Begravede», folio 189.
 6. Kirkebok Vågå - Sjeleregister - 1736, folio 8 og 15. Lagtingsprotokoll nr. 7 for Oplandene - 1752-65 - folio 561-62. Engebret Hougen: «Av Haulde-ætt - Bondearistokrati i Gudbrandsdalen», NST XIII (1951-52), side 334. M. Høgåsen: «Tradisjonen held seg lenge» i Årbok for Gudbrandsdalen, 1964, side 219.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2016-11-16