Hans Andersen Forset/Digre
1700?-1773
Festebonde.

>
ff
Lars Olsen Forset Sørstu'u. Født omkring 1641. Død før 1711 på Sørstu'u, Forset, Singsås, Haltdalen (ST). Festebonde.
     
f
Anders Larsen Forset Sørstu'u/Sørløkken. Født omkring 1671. Død omkring 1712 på Sørløkken, Budal, Singsaas Haltdalen (ST). Festebonde.
m
Guru Ingebriktsdatter.

Hans Andersen Forset/Digre. Født omkring 1700 på Sørstu'u, Forset, Singsås, Haltdalen (ST). Død 14.02.1773 på U'stu', Digre, Singsås, Haltdalen (ST). Festebonde.
Gift Agnis Hansdatter Engan. Født omkring 1709 på Engan, Singsås, Haltdalen (ST).
Død 14.02.1773 på U'stu', Digre, Singsås, Haltdalen (ST).
Begravet 21.03.1773 i Singsås, Haltdalen (ST). 1
Kari Hansdatter Digre. Født omkring 1740 på Digre, Singsås, Haltdalen (ST).
Død 1775 på Grøt, Haltdalen (ST).

Biografi - Biography

Festebonde.
Født omkring 1700 på Sørstu'u, Forset, Singsås, Haltdalen (ST).
Død 14.02.1773 på U'stu', Digre, Singsås, Haltdalen (ST).
Begravet 21.03.1773 i Singsås, Haltdalen (ST).

Levde 1715 på Sørløkken, Budal, Singsaas Haltdalen (ST).
    Hans var sønn til Anders Larsen Forset Sørstu'u/Sørløkken og Guru Ingebriktsdatter.

  "
«Slekts»-gårder i Singsas. Langs Gaula fra vest mot øst: Forset, Engan, og Kirkvold. Nord for Kirkvold og Gaula,ligger Digre. Høa (kke innenfor kartet) ligger lenger syd i Forbygda ved sideelva Forda.

    I 1712 ble det på Digre betalt tiende med 1 tønne bygg, 2 tønner havre og 16 mark ost. Buskapen ble i 1723 oppgitt til 2 hester, 12 naut, 5 sauer og 2 geiter. Utseden var 1½ tønner bygg og 7 tønner havre. Fienden gjorde i 1718 skade på gården som ble taksert til 50 rdr. Det mest verdifulle som ble ødelagt var 80 lass høy. Hans Persa som hadde gården hadde trolig ikke barn, han var ingen gammel mann. Hans verbror, Elev Pedersen, født på Kirkvold, hadde gården en tid etter ham, men da Elev ble tilbudt å bygsle Øya, falt han for dette.

    Hans fra Forset overtok så Digre. Han var første gang gift med enka etter Hans Persa. I dette ekteskapet hadde han datteren Inbor, født i 1724, og gift med enkemannen Ola Olsen Høen.

    Han giftet seg så med Agnis Hansdatter Engan.

    Det ser ut til at Hans ofte hadde pengevanskeligheter, han ble ofte innstemt for gjeld. Det var vel derfor han i 1742 måtte si opp bygselen på halve gården, slik at «Dije'rn» ble delt i to, i Uppstu' og U'stu'.

    Det offisielle navnet på den part Hans beholdt av gården var Digre søndre, men den ble kalt U'stu'. Når bygselen ble delt i 1742 fikk Hans fikk bygselbrev fra madam Helle, enke etter sognepresten Johannes Irgens på 18 marklag, en knapp tredjedel av skylda på hele gården.

    Ekstraskatten av 1762 ble pålagt det danske og norske folk ved en forordning utstedt av kongen 23. september 1762[1]. Krig med Russland truet i Holstein, og kongen trengte penger. Skatten skulle være én riksdaler for alle personer over 12 år, noe som innebar en voldsom skatteøkning. I forbindelse med denne skatten ble alle personer over 12 år registrert i et eget manntall. (Wikipedia)

  "
Ekstraskatt Orkdal og Gauldal fogderi 1762-67. Hovedmanntall 1762, Holtaalen prestegjeld, Singsaas sogn, matrikkelgård no. 468 Digre, side 146.

«Gaardenes Navne og Matriculs No:
    468 Digre
Hvad endten det er Proprietair, Benificeret, eller Selv Ejeres Gods
    Benificeret Præsten til Holtaalen
Mand og Hustrue, Deres Antal og Navne
    M Hans Andersen, H: Agnis Hansdatter
    M: Anders Hansen, H: Hille Jensdatter
Børn over 12 Aar og Deres Navne
    B: Hans Hans, Beith Hansdatter
Andre hos Sig havende Folk og Deres Navne
    Cizille Maria
    Leut: Davec, Enke Frue og Hendis Datter
    Cicille Anna
Tilsammen
    8
Gaardenes Navne og Matriculs No:
    468 Digre
Hvad endten det er Proprietair, Benificeret, eller Selv Ejeres Gods
    Benificeret Præsten til Holtaalen
Mand og Hustrue, Deres Antal og Navne
    M: Peder Olsen, H: Ingebor Persdatter
Børn over 12 Aar og Deres Navne
    B. Per Persen
Tieniste Karle og Deres Navne
    Erich Persen
Piger over 12 Aar og Deres Navne
    Gunnel Rolandsdatter
Huusmænd og Inderster med Deres Børn og Navne
    Enken Eli Ericsdatter Digre Quinden
Tilsammen
    6».

    Hans og Agnis hadde skral økonomi og hadde problem med å holde på bygselen.

    Men dette var intet mot hendelsene her i 1773. Da døde begge i blodsutta samme dag, og på dagen 2 uker senere døde sønnen Anders som da satt med bruket og hans datter Agnis.

  "
Kirkebok Haltdalen nr. 1, Kronologisk liste, folio 162a, nr. 38-41.

    «Dom Las Sings. (4. søndag i fasten) Hans Digre død af blodgg d 14. Feb. gl. 73 aar».

    Det ble holdt skifte etter Hans og Agnis som var det offisielle bygselspar 20.03.1773.

  "
Skifteprotokoll Gauldal sorenskriveri nr. 5 (1772-1777), folio 410a.

  "
Skiftekort, Gauldal sorenskriveri, 1723-91, side 569.

    Boet viste underskudd og ble oppgjort ved auksjon.
    Største fordringen kom fra støresbygdene Nils Rogstad og Mens Aune, som fire år tidligere hadde lånt bort 20 rdl. til Utstu-folket. Da lånet forfalt, hadde Anders betalt med 7 kyr og ei kvige, men da karene kom til gårds for å hente dyra, tok de kun med seg fire «Creaturer», på grunn av «den salige Mands Fattigdom». Nå ville de ha resten, og det med renter. Det var mange kreditorer og Nils og Mens fikk til sist 1 ort 22 skill. av de 23 rdl. d krevde! I alt var det ni mjølkkyr, så gårdsdriften hadde gått sin gang, men det var lite igjen. 2

 

 1. Kirkebok Haltdalen nr. 1: «Døde», folio 162, nr. 39.
 2. Ekstraskatt Orkdal og Gauldal fogderi 1762-67. Hovedmanntall 1762, Holtaalen prestegjeld, Singsaas sogn, matrikkelgård no. 468 Digre, side 146. Skifteprotokoll Gauldal sorenskriveri nr. 5 (1772-1777), folio 410a. Skiftekort, Gauldal sorenskriveri, 1723-91, side 569. Singsåsboka, Bind II, side 181, 185-186, Bind III, 490. Kirkebok Haltdalen nr. 1: «Døde», folio 162, nr. 38.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30