Anne Ottesdatter Selnes
-1715?

>
       
   

Anne Ottesdatter Selnes. Død omkring 1715 på Selnes, Ullsfjord, Karlsøy (TR).
Gift Hans Tostensen Selnes. Utreder.
Født omkring 1658 på Selnes, Ullsfjord, Karlsøy (TR).
Død 1731 på Selnes, Ullsfjord, Karlsøy (TR).
Begravet 04.02.1731 i Karlsøy (TR). 1
Abelone Hansdatter Selnes. Død før 1770.

Biografi - Biography

Død omkring 1715 på Selnes, Ullsfjord, Karlsøy (TR).

Levde 1675.
Levde 1702 på Selnes, Ullsfjord, Karlsøy (TR).
    Jeg har ikke funnet hvor Anna kom fra.

    Det er heller ikke kjent hvor gammel hun var når hun døde. Det ble avholdt skifte etter henne 12.07.1715, men i kirkebøkene for Karlsøy er det en lakune mellom 03.05.1711 og 06.09.1730.

    Tidligere har jeg antatt at hun var datter til styrmann Otte Ottesen – fra Trondheim og senere bosatt på Nordeide – og Anne Christensdatter [Bloch] i hennes annet ekteskap. Jeg kan kke se at det er dekning for denne antagelse.

    Anne og Hans hadde følgende barn (minst):
Ca. 1693: Torsten, på Selnes i 1747.
Ca. 1697: Hans, tjente hos Anders Røst i 1747.
Abraham, død før 20.06.1747 uten livsarvinger.
Otte, på Selnes i 1747.
Abelone, gift med Christopher Kielsen Strømmen.
Malena, gift med Simon Kielsen Strømmen, skifte etter begge ble avholdt 05.08.1733.
Anna, gift med Hans Bredal på Hitteren, død før 20.06.1747.
Karen, skifte avholdt 20.06.1747.

    Skifte etter Anne ble avholdt 12.07.1715:


    "
Skifteprotokoll Tromsø nr. 4, 1713-51 folio 75-76.

    «Kongl: Maytr: Sorenskrifver over Tromsøe Fogderie, Asmus Rosenfeldt, Giør Witterligt at Ao 1715 d = 12: July, vare Hand tilligemed Bondelendsmanden Niels Niels: Lemming og Jachob Joensen forsamlede udj SkifteforRetning hos den Dannemand Hans Tostensen Boende paa Selnes udj Ulsfiorden, hvis quinde, Nu Sal: Anne Ottisdatter, for kort tid Siden ved Døden Er bortfalden og hafde Effterladet Sig Barn, Sc: 4 Sønner Naunlig,
    Torsten, Hans, Abraham og Otte Hanssønner,
Saa og 4 Døttre, Naunlig
    Albalone, Malena, Anna og Karen Hansdøttre,
alle u-myndige, undtagen dend Elste Søn Tosten Hans: som Er af Alder 20 Aar, bliver derfor Sin egen Verge, mens for de andere tilsettis Deris Fader bemelte Hans Tostens: som Rette Verge Effter Loven Deris tilkommende Andel ved børlig Vergemaal at tilse hvornest bemelte Sterboe til Registering og Endelig Skiffte blev antagen, og Er Saaledis dermed Pahserit som følger
....».

    Det ble avholdt skifte på Bognes i Helgøy tinglag etter Annes datter, Karen, 20.06.1747. Dette viser at henes søster, Abelone, var gift med Christopher [Kieldsen] i Srømmen.

    "
Skifteprotokoll Tromsø nr. 5, 1745-51, folio 24 (ikke mikrofilmet).

    «Sal: Karen Hansdatter Bognes.
Anno =1747= dend 20de Junü, var ieg tilligemed tvende mend Daniel Haansen Hveding og Anthon Olsen Grøtnes, forsamlede paa Bognes i Helgøe tinglav, for at holde Registering og Vurdering efter Sal: Karen Hansdatter som døede og boede sammestedes, hafde efterladt Sig Enkemand Hans Pedersen, men ingen Livsarvinger; dog, om noget bliver at Arve, da har hun følgende Sødstende,
    Abbelune, som har Christopher i Strømmen,
    Tosten Haansen og Ottes Hansen boende paa Selnes,
    Hans Hansen tiener Anders Rost [Røst?],
    Malene Hansdr: som er død men har en Søn efter Sig neml: Hans, hos Christopher udi Strømmen og
    afgangen Anne Hansdr: som var gift med Niels Brendal paa Hitteren, denne er og død,
        men har Børn neml:
            Anne som er hos Enkemanden Hans Pedersen og
            Martha som er hos Anders Axelsen Moursund,
disse ere Arvinger efter den Sal: Qvinde.
Dette Sterboe blev anvist af Enkemanden, Hans Pedersen, men de andre Arvinge skal endnu blive varslet om foreetningen, saasom de ere langt fraværende, før skiftet kommer til ende.
  Huuse ....
  Søebrug ....
  Jernfang ....
  Kaaber ....
  Sængeklæder ....
  Creature ....
  Træfang ....
  Summa = 64-2-10.
....
    Derimod er Boets udgield
....
    Hans Simensen i Strømmen fordrer noget af sine Børnepenge hos Hans Pedersen 6- 1-0.
....
    Naar forestaaende udlæg som er 45-3-3, fradrages Boet, bliver i Behold 18 rdr. 5 mark 1sh., deraf tager Enkemanden Hans Pedersen den halve Lod som er 9 rd. 2 mark 11½ sk., hvor tilsammen er udlagt
....
    De overblivne 9 rd. 2 mark 11½ sk. deeles imellem Sal: Karen Hansdaaters Arvinger, hvoraf kommer paa en Broderlod - 2 rd. 8½ sk. og paa en Sødsterlod 1 rdr 4 sk., hvorefter enhvers udlæg følger.
    Til Abbelune udlagt:
....
    Til Malene eller hendes igienlevende Arving Hans Simensen i Strømmen er udlagt:
....»

    Dette skifte viser at den Abelone som var datter til Anne og Hans på Selnes, var gift med Christopher Kielsen Strømmen! Av skiftet fremgår også at Malene Hansdatters sønn het Hans Simonsen, og at han bodde hos Christopher da skiftet etter Karen ble avholdt i 1747. Det må derfor være klart at Malene var gift med Christophers bror, Simon, skifte etter begge avholdt 05.08.1733. 2

 

  1. Kirkebok Karlsøy 1709-71, «Gravfæst», folio 12.
  2. Skifteprotokoll Senja og Tromsø nr. 4, 1713-51, folio 75-80; nr. 5, 1745-51, folio 24 (ikke filmet).

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-11