Inger Ottesdatter Lorck

       
f
Otte [Jacobsen?] Lorck. Død omkring 1664. Befrakter, rådmann, fogd, borgermester, kemner, bergskriver, berghauptmann.
 
Gift 16.10.1637 i Trondheim (ST) Mads Pedersen. Sorenskriver i Strinda, sSkriver i Trondheim, fogd i Troms.
Død omkring 1661 på Karlsøy (TR).
Allet Madsdatter Lorck.

Biografi - Biography

Levde fra 1630 til 1647.

    Inger var fra Trondheim, hennes far var Otte Jacobsen Lorck.

    Inger og Mads hadde følgende barn (minst):
Ca. 1647: Erich, marinekaptein og amtmann i Finnmark fra 1701, død i 1717.
Allet, gift med lensmannen Christen Knudsen, bosatt på Reinsvold og Nordeidet.

    Fra źKarlsøy og Helgøy Bygdebok╗, bind 1, side 434.
  źInger var vistnok søster til styrmann Otte Ottesen, Nordeidet, som var gift med Anne Block i hennes 2. ekteskap. I sitt 3. ekteskap var ho gift med fogd Løberg.╗
    Jeg kan kke se at det er dekning for denne antagelse.

    Etter at Mats døde ble hans efterlatte involvert i en konflikt om et parti sild.

    Norske Herredags-Dombøger ľ Fjerde Række (1652-1664) ľ Første Bind
    VI. Sttevningsbok for 1664.
  ź10
    Peder Christen▀en borger och indwohner udj Trundhiemb citerer laugmanden ibidem formedelst tuende han▀ vdstedde domme, den ene af dato 31 Martij anno 63 bestaaende udj 3 lester sild, som forrige proviantschriffuer Morten Michell▀en ho▀ hannem schall lade fordre effter en beui▀ eller widne, for.ne Peder Christen▀en paa de tider, som en tienner paa affgangne herr Olle Pa▀berig▀ forrige schriffuer Madz Pedersen▀ weigne, schall haffue vdgiffuet, formedelst 12 lester sildz quitering▀ forstrechning for.ne Morten Michell▀en samme schriffuer giort haffuer, till Trundhiemb▀ lehn▀ regenschaber▀ clarering i rentecammeret; laugmanden haffuer dømbt Peder Christen▀en till de 3 lester sild at betale effter han▀ vdgifne beui▀, som Peder siger war ichun et widne paa han▀ ho▀bundz weigne, daa dend tid Madz Peder▀en forige scriffuer paa Trundhiemb▀ gaard; formener derfore at were sched v-ret med widere etc.╗
    VII. Avsiktsbok for 1664.
  ź8.
    I den sagh imellem Peder Christen▀en och laugmanden Hans We▀ling anlangende thre lester sild, hand har dømpt ham till at betale till forrige Proviantschriffuer i Kiøbenhaffn, Morten Michel▀en.
    Definito. Effterdj laugmanden funderer sin domb paa Peder Christen▀ens vcasserte handschrifft, til huis suechelse inted nøyachtigt frembleggis, er for retten afsagt, att den bør wed magt at bliffue; och Peder Christen▀en derimod sin tilbørlige regress till Mads Peder▀ens arffuinger at haffue, for huis vdgifft och ombkostning denne sag hannem foraarsager, saauit lov och ret ehr.-

    Det bør nevnes at saker for źHerredagen╗ ble rettet mot den eller de dommere som hadde dømt i lavere rett. 1

 

  1. Karlsøy og Helgøy Bygdebok, bind 1, side 405, 434. Norske Herredags-Dombøger, Fjerde Række,1652-1664),første bind, stevningsbok og avsiksbok for 1664.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2019-10-22