Hans Thomassen Skjøtt
-(..1676)

>
       
f
Thomas Jensen Skjøtter. Død før 1739 i Trondheim (ST). Nordlandsfarer.
m
Giertrud Christophersdatter.

Hans Thomassen Skjøtt. Død før 1676 i Trondheim (ST).
Gift .
Malene Hansdatter Skjøtt. Død omkring 1686 i Trondheim (ST).

Biografi - Biography

Død før 1676 i Trondheim (ST).

Levde 1605.
Levde fra 1645 til 1661 i Trondheim (ST).
Levde 1667.
    Hans var sønn til Thomas Jensen Skjøtter og Giertrud Christophersdatter.

    Han er nevnt på Bratberg enkelte år i tiden 1622-35, og på Karlsøy 1631-33. Han betalte ikke husfrelse på Karlsøy, og vi vet ikke hva slags virksomhet han drev.

  "
Koppskatten i 1645 for Trondheim (Slektshistoriske kilder, fotografert av Erlend E. Mæhlum).

     «Uformuelige Borgere och Handuerks Folck.
Hans Thomeßønn och Hans Hustrue – 1½ ort».

  "
Sakefallsregnskap (ledangen) 1661. Trondheims len, QQ Trondhjem by Lensregnskap Trondhjems len, eske 148, legg 5, bilde 182).

    Rekkefølgen i manntallet for ledingen i 1661 viser at Hans dengang bodde i gård nr. 395 i Trondheims fjerde kvarter. Sønnen Thomis Hanßen bodde til leie hos ham.

    Fra «Trondheim før Cicignon – Gater og gårder før reguleringen 1681»:


  "
Byens fjerde kvarter utgjorde den nordre del av Vår Frues sogn. Grensen mot syd, mot tredje kvarter, var Nedre almenning eller omtrent nåværende Olav Tryggvasons gate, og mot nord strakte det seg til fjæren mot fjorden.

    «395. Enchen Hanns Thomesens.
    Rekkefølgen i manntallet for ledingen 1660-62 viser at Hans Thommesssen [Skott] dengang bodde her. Thomis Hansen bodde til leie hos ham. 06.07.1700 solgte sønnen Thomas Hansen Skytt den nedre part av sin gård med påstående stuehus og den halve part av sin sjøbrygge til Peder Mogensen:
    "Beliggende til Sjøgata og Gautbeckveita, nest vester til Anders i Graagården (nr. 388). Lengden på vestre side til veiten fra min egen påboende gård av sør og til Sjøgata i nord 21¾ al. Bredden til Sjøgata fra [Gauthek-]veiten av vester til Anders i Graagården i øster 19¾ al. Lengden på østre side fra Sjøgata av nord til min egen grunn i sør 21½ al."
    Eiendommeen svarer til nåværende Fjordgt. nr. 23.»

  "
Trondheim i 1674, med borgerjekter på elva og elvebredden, og med handelsbryggene rett imot. Stikk av Maschius.

    Vi møter Hans igjen først i 1666-67, da som Trondheimsborger sammen med sønnen Tomas og Mathias Jørgensen, alle med egne hus på Karlsøy.
(«General Jordebog Ofuer Tromsøe Fogderi» i 1667».)

    Fra Karlsøy og Helgøy Bygdebok, Periode VI «Fra velstand til armod» (1620-1700):
  «7 Det lokale handels- og kredittsystem – Handelsstedet Karlsøy
    Sønnen Tomas leide ca. 1660-62 hus hos faren i Trondheim, men hadde senere eget hus med sjøbrygge, beliggende til Sjøgata og Gautbekkveita. Enda i 1697 nevnes han som kreditor i et bo på Karlsøy. Det er uklart hvilken tilknytning Mathias Jørgensen hadde til Hans og Tomas. Han leide i 1674 hus hos enka til Hans og nevnes fortsatt i 1682 som borger på Karlsøy. De 3 borgerne har i alle fall hatt et nært samarbeide og hadde antagelig en felles jekt.
    Hans hadde også datteren Malene som var gift med Trondheimsborgeren Jon Steffensen Kiil. Hun døde i 1687.
        Det er feil når bygdeboka oppgir at Joen flyttet til Bentsjord.
        Det var hans sønn – Hans Joensen Kiil – som i 1690-årene etablerte seg på Bentsjord!
    At Malene og Tomas var knyttet til Bratbergslekta, fremgår av at begge brukte "Skjøtt" som familienavn, vistnok det samme som faren brukte.»

    Det er trolig at han mesteparten av tiden frem til sin død drev som sommerborger på Karlsøy.

    Hans døde i senest i 1675.

    Det året oppføres hans enke – som vi ikke kjenner navnet til – i en skatteliste, men ikke senere.

  "
Skattelister fra 1675 for Trondheim (Slektshistoriske kilder, fotografert av Erlend E. Mæhlum).

            «Familiæ Lande Hielps =
           Mandtall Pro Anno 1675 =
   Første Claße = Dombkierche Sognet
                   Fierde Quarter=
Hans Thomaßens Enche Gamel og Suag». 1

 

 1. Henry Berg: Trondheim før Cicignon - Gater og gårder før reguleringen 1681 (Trondheim 1951), side 367. Karlsøy og Helgøy Bygdebok, bind 1, side 515.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-11