Aase Torbjørnsdatter Finholt/Grini Nordre
(..1590)-

       
f
Torbjørn Finholt.
 

Aase Torbjørnsdatter Finholt/Grini Nordre. Født før 1590 på Finholt, Udenes, Nes (AK).
Gift Haftor Olufsen(?) Aamodt Nedre/Grini Nordre. Død omkring 1610 på Grini Nordre, Rælingen (AK).
Gunhild Haftorsdatter.

Biografi - Biography

Født før 1590 på Finholt, Udenes, Nes (AK).
Levde fra 1593 til 1612 på Grini Nordre, Rælingen (AK).
Levde mellom 1615 og 1616 på Finholt, Udenes, Nes (AK).

    Jeg finner det trolig at Aase som brukte Nordre Grini i 1612 kom fra gården Finholt i Nes.

    Hun må ha vært Haftors hustru.

    Basert på odelsjordebøker i 1615 har de antagelig hatt følgende barn (minst):
Gunhild, nevnt 1610-15, gift med Børger Holt.
                                        Gårdshistorien antar at hun var gift 2. gang med Knud
                                        som var bruker på Holt fra 1615 til 1628,
                                        men jeg finner det mer trolig at Knud var hennes bror.
                                        Hun arvet 5 lispund i Garder.
Knud, trolig identisk med den Knud som brukte Holt fra 1612 til 1628.
          Han eide 5 lispund i Hovelsrud i 1615.
Ragnhild(?), gift med lensmann Simen Thoresen på Balnes som rømte i 1617.
Tore, gift med Tore [eller Tord] Raasok.
Anne, hos sin søster på Raasok i 1612, trolig gift med Halvor Nordre Grini.
En datter gift med Torsten Støvin, på Nordre Svindal 1622-26 og på Baldnes fra 1629.

    "
Landskatt mikkelsmesse 1612. Nedre Romerike, Fet sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 32, legg 1, litra 29, bilde 17).

    Aase var bruker på Grini i 1612. Haftor var da død.

    "
Odelsbønder i Nedre og Øvre Romerike fogderi 1615, Nes sogn (Danske Kanselli, skapsaker, stykke 27, 1587-1617, skap 9, pakke 133, litra H, bilde 184, folio 90).

    Odelsjordeboka i 1615 for Nes Høland prestegjeld viser hennes odelsgods.

           «Neesoggenn,
    Cronens:
Aase Thorbiørnsdaatter,
en HusQuinde paa Findholtt, giffer iche.. till K: M:
    Bøndernis:
Hendis Odell och Jordgotz
Wdj Aaamott 9 Lispd.»

    Odelsjordebøkene fra 1615 kan gi pekepinn om trolige arvinger etter Haltor – og muligens etter Aase. Halvor Nedre Aamodt/Nordre Grini eide i 1610 18 lispund i Nedre Aamodt, 10 lispund i Nedre Garder, 5 lispund i Nerdrum og 5 lispund i Hovelsrud.

    Nedre Aamodt hadde 4 jevnstore eiere, hver med 9 lispund tunge:
Halvor Grini, Simen Balnes, Tord Raasok og Aase Torbjørnsdatter på Finholt i Nes.
    Garder Nedre - Oppgitt å være Tarvald Nerdrums odelsgods.
Kristofer Østanes 1 skippund, Arne Hovin, Tarvald Nerdrum, Gunil Haftorsdatter Holt og
                                                Peder Haugli, Skedsmo, ¼ skippund hver.
    Baldnes i Nes - 3 jevnstore eiere hver med 3 lispund 1 remål 2½ bismermerker tunge:
Tord Raasok, Anne Haftorsdatter, som da tjente på Raasok, og Tosten Støvin.
    Partene utgjorde halve skylda av Balnes.
    Den andre halvdelen rådde rådmannen i Oslo, Laurits Hanssøn, over.
(1 skippund = 4 fjerdinger = 20 lispund = 80 remål = 320 ringsmon = 720 bismermrker = 185,17 kg.)

    Eiere med odelssparter nevnt ovenfor og med tilknytning til Nedre Aamodt:
    Halvor Gudbjørnsen som var bygselmann på Nordre Grini fra 1613 til 1644, eide i 1615 9 lispund i Nedre Aamot. Det bør bety at han var gift med en Haftorsdatter som hadde fått parten i Nedre Aamot som arv. En af deres sønner het Haftor, født i 1616, som ble bruker av halve Nordre Grini i 1643. Muligens hadde de også sønnen Iver som bygslet den andre halvparten. Halvor møter vi ellers i lensregnskapene fordi han i 1614 måtte bøte for ikke å ha utført engarbeid på prestegården. Anne, en søster til Tore Haftorsdatter, bodde på Raasok i 1615 og ble kalt tjenestejente. Hun eide 3 lispund 1 remål 2½ bismermerker i Baldnes. Navn i etterslekta tyder på at det var Anne som senere ble gift med Halvor Grini.
    Simen Thorersen brukte Baldnes fra 1610 til 1617. Han er omtalt som lensmann i 1612 og 1613. I 1615 er han oppført som eier av 9 lispund i Nedre Aamodt. Simen var gift med Ragnhild, men han var nok ikke den mest trofaste ektemannen. I 1616-17 ble han dømt i to saker. Først måtte han bøte hele sin formue - 60 daler - for å ha fått barn med sin slektning Rønnaug Johansdatter. Noe senere rømte han etter å ha blitt dømt for leiermål med Ingri Toresdatter. Hans halve bo ble da beslaglagt, i alt 16 daler, 45 skilling.
    Tosten brukte Støvin fra 1612. Han eide i 1615 3 lispund 1 remål 2½ bismermerker i Baldnes. Tosten flyttet til Nordre Svindal hvor han nevnes som skattebetaler i listene for 1622, 1624 og 1628. Han flyttet så til Baldnes i 1629 hvor han overtok partene til Tord og Anne. Han drev Baldnes fram til midt i 1650-årene.
    Fram til 1730-årene var det ett bruk på Raasok. Tore (eller Tord) brukte gården fra år 1600 til han døde i 1630. I 1615 er han oppført som eier av 9 lispund i Nedre Aamodt og 3 lispund 1 remål 2½ bismermerker i Baldnes. Han var gift med Tore Haftorsdatter fra Nedre Aamodt/Nordre Grini. Det ser ut til at deres fornavn her ble uttalt likt i samtiden. Tore var vanligst som kvinnenavn. Mannsnavnet ble gjerne skrevet Tord (uttalt «Tol» med tjukk l) eller Torer. Men skriftsformene til Raasok-mannen Tore (Thorre, Thoere, Torre) viser at navnet hans ble uttalt Tore. Tore Raasok ble noe brukt som lagrettemann i bygda.
    I 1615 eide Gunhild Haftorsdatter Holt 5 lispund i Garder. Hun var enke etter Berger Holt. Arvepartenviser at Gunhild troligvis må være datter til Haftor Nedre Aamodt/Nordre Grini. og Aase Torbjørnsdatter
    Jeg finner det videre trolig at den Knud som brukte Holt fra 1612 også var sønn til Halvor og Aase. Han eide i 1615 5 lispund i Hovelsrud på Lørenskog.

    En rettssak i 1616 om «Grini Søndergard» ved Lagmannsretten i Oslo er her av interesse. Blant vitnene i rettssaken finner vi «Knudt Holtt». Av protokollen framgår at det var «Hafftor Aamodt i Rellingenn» som hadde innløst et pant i Søndre Grini. Presten, Her Ambrosius, skal senere ha mottatt noen brev av «Knud Hafftorßønn» som må være sønn til Haffor Aamodt og rimeligvis identisk med Knud Holt!
    «DEn Tride Søghne Effter S. Pauli Conuertionis Anno 1616 Paa Laugtingid Offueruerindis Erlig och Welb. mend Enuold Krusße till Hiermidzløffgaard, Norgis Rigis Stadtholder och høffuidzmand paa Agershuus, Jens Bielcke thill Østraidt, Norgis Rigis Cantzeler.»
    «.... Halour Throelßens paa ßinn egenn Och fuldmectige paa ßinn broders Oluff Thueders wegne Som med enn Rigens Steffning haffde hid ladett steffne Gudmund Houger, Oluff Suindall, Steenn Heckner, Gunder Annerudt, Thostenn Kiølstadt, Chrestoffer Østsnes, Oluff Huall,
            Knudt Holtt,
Oluff Aaiß, Thord Barckneds och Hans Løckenn vdj Fidt ßogenn, sampt Anders Nielßønn thingschriffuer Sammestedz, Och haffde dennom thill att thalle for en domb, Som dj haffuer dømpt emellom her Ambroßius Augusstuni[sønn] sogenn prest vdj Fidtßogenn paa denn enne [side], Och dennom paa denn Andenn ßide, daterit paa Grinj Søndergaard i Rellingenn Anno 1615 denn 18 Nouembris. ....»
    «... Mens huiß dett ßig belanger, att S. her Engebred affuer ffuld ett halftt pund i forne Grinj, dett haffuer hand hafft vdj pandt, som med Karenn Kiølstad i Blacker er att beuiße, som paa denn thid var S. her Engebredz quinde, Och dett bleff igiennløst aff
            Hafftor Aamodt i Rellingenn,
och dett sidenn igienn er bleffuen hannom ifraa løst, dog huiß breffue Hafftor Haffde, dj icke igienn haffuer bekommitt, Mens menner att her Ambroßius schall haffue bekommitt nogenn breffue aff
            Knud Hafftorßønn,
Som dennom schall vidkomme, om samme halffue pundd schyld, huuilckid de menner wrett att Verre, med mere samme Steffnings indhold. ...»
(Utdrag av Oslo Lagtingsprotokoll VII 1616 side 449).

    "
Jordebok 1616-17. Nedre Romerike, Fet sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 40, legg 3, litra 3, bilde 48).

    Jordeboken fra 1616 viser de skatter som ble pålagt gården og at Aase Torbjørnsdatter Finholt hadde bygslingsretten.
«Anders och Guttorm Amott
    ½ daler forrinng
   12 alb[um] wisøre
    4 alb ledinng
    1 Hønns».
«Album» var en liten myntenhet.

    Gårdshistorien antar at hun da hadde økt sin andel i gården. Mer trolig er det vel at Aase på Finholt er identisk med Haftors hustru, og at hun etter at han døde beholdt bygselretten og flyttet tilbake til sin farsgård. 1

 

  1. Odelsbønder i Nedre og Øvre Romerike fogderi 1615, Nes sogn (Danske Kanselli, skapsaker, stykke 27, 1587-1617, skap 9, pakke 133, litra H, bilde 184, folio 90). Berger Kirkeby (og Thor Hexeberg): Nes på Romerike - Gårdshistorie (1968), bind V, side 234. Lena Skovholt (1989): Bygdehistorie for Rælingen - Bostedshistorie fra de eldste tider, side 171-172, 464. Olav Foss (1960): Lørenskog - Gårdshistorien, side 46. Jan E. Horgen (1985): Bygdehistorie for Fet - Bind 2, side 247-248, 437, 464; bind 4 side 168, 279. Notater fra Kjersti Aamodt.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2018-09-25