Helle Torbjørnsen Finholt
1577?-1654

       
f
Torbjørn Finholt.
 

Helle Torbjørnsen Finholt. Født omkring 1577 på Finholt, Udenes, Nes (AK). Død 1654 på Hokaas Nordre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Gift .
Olluff Hellesen Linto. Født omkring 1617 på Finholt, Udenes, Nes (AK).
Død 1698 på Linto, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 11.12.1698 i Båstad, Trøgstad (ØF). 1

Biografi - Biography

Født omkring 1577 på Finholt, Udenes, Nes (AK).
Levde fra 1610 til 1643 på Finholt, Udenes, Nes (AK).
Flyttet før 1646 fra Finholt, Udenes, Nes (AK).
Død 1654 på Hokaas Nordre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 04.06.1654 i Båstad, Trøgstad (ØF). 2

    Helle [nyere form: «Ellef»] var bruker på Finholt fra 1610 til 1643. Omtrent hele bondegodset - 45 lispund - tilhørte i 1622 brukeren «Helle Finholt» og det var trolig gammelt odelsgods i hans ætt.

    Hans far må være den Torbjørn som var bruker av Finholt fra 1593 til 1601.


  "
Odelsbønder i Nedre og Øvre Romerike fogderi 1615, Feedt prestegielddt (Danske Kanselli, skapsaker, stykke 27, 1587-1617, skap 9, pakke 133, litra H, bilde 184, folio 90).

    Odelsjordeboka i 1615 for Nes prestegjeld viser Helle Finholts odelsgods.
           «Neesoggenn
    Cronens:
Helluff Findholtt,
½ dlr foring - 8 alb: Wisør - 4 alb: leding,
    Bøndernis:
Bondens Odell och Jordgotz
Wdj samme gaard 8 Lispd.»

  "
Jordebok 1616-17. Øvre Romerike, Nes sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 40, legg 2, litra 2, bilde 49).

    Jordeboken fra 1616-17 viser de skatter som ble pålagt gården og at Helle har bygslingsretten:
«Hellie Finndholt
½ Dr foring
8 alb Wisøe
4 alb: leding
1 Høns».
    Han «bøgger sielff» gården.

  "
Stattholderarkivet odelsjordebøker fra 1624 - «Ness Sougenn».

    Stattholderarkivets adels- og odelsjordebøker fra 1624 viser for Nedre Romerikes fogderi og
«Ness Sougenn»:
«Hellge Findholltt,
    ibid - 1 pd. 1 frg: [fjerding]
    Ennge - ½ pd.
    Stennbergh - 1 frg:
    Hougset - 3½ Lb.»

    Han hadde følgende barn (minst):
Laurits, overtok Finholt, levde i 1655, død før 1669.
Ca. 1612: Tosten, til Nordre Hokaas i Båstad,
                             gift med Ragnhild Haraldsdatter Nordre Bjanes i Fet,
                             begravet 03.12.1676, skifte 08.08.1677.
Ca. 1617: Olluff, til Linto i Båstad, gift 2. gang med Elen Abrahamsdatter, død 1698.
Ca. 1620: Torbjørn, til Hellegaard i Hemnes, Høland, levde i 1681,
                                      gift med Kirsten(?) Paulsdatter Hellegaard.
En datter gift med Laurits Eriksen Store Jødal i Aurskog (født ca. 1649, levde 1708)
               (Eyvind Lillevold (1963): Aurskog og Blaker, bind 2, side 238).

    Amund og Laurits nevnes i 1645, Helle, har flyttet fra gården før 1645, men er ikke registrert hos sin sønn på Hokaas Nordre i Baastad ifølge koppskatten det året.

  "
Koppskatt 1645. Øvre Romerike, Nes prestegjeld (Lensregnskap Akershus len, eske 186, legg 1, litra 20, folio 32).

          «Amund Findholt, Hans Hustru, Laurits ibm: och En pige - 32 sk.»

    Helle døde hos sønnen Tosten på Nordre Hokaas i Båstad i 1654:
«II Trin: Tosten Hogaas Fader Æt 77».

  "
Kontribusjonsskatt 1647. Øvre Romerike, Nes prestegjeld (Lensregnskap Akershus len, eske 192, legg 4, litra G, folio 67).

    2 år senere ble hele gården brukt av Laurits Hellesen. Da eide Søren Henni 29 lispund i gården, Olluff Skøyen 15 lispund og Tor Blakstad 4 lispund. Skattematrikkelen det året viser:
    «Solløer och Oudals Fogderier sampt Neess Pestegield paa Øffre Rommerige».
    «Ness Prestegield - Fulde Gaarder».
«Findtholdt, Lauridtz - 2½ pd. 1 fr.
    Søren Hinden 1 pd. 9 lispd.
    Olluff Schoden 15 lispd.
    Nes kierche 7 lispd.
    Tor Blachestad i Høland 4 lispd.
Søffren Hinden raader bøxsel offuer 2 pd. 8 lispd.
Stichtschriffueren bøger 7 lispd.»
Det betales 8 dr. 1 mark i skatt.

    Bemerk: Nes på Øvre Romerike var i 1647 tillagt Solør-fogden.

    Laurits hadde i hvert fall en sønn, Erik, som i 1655 ikke ville ekte Kari Engebretsdatter. Laurits var bruker i 1653, men året etter var det Torer og deretter igjen Laurits Hellesen. Omkring 1660 ble gården delt i to bruk mellom Harald Persen og Tosten Tjøstelsen.

    I 1664 fordret Laurits Hellesen på Linto i Båstad landskyld av Harald Finholt for 5 lispund i Stensbodding, 5 lispund i Lislegaard og 5 lispund i Stahaug.

    I 1669 ble det tinglyst et odelsløsenbrev på Finholt med tilhørende plasser. Brevet ble utstedt av Tosten Hellesen og Olluff Hellesen, begge i Trøgstad, om det kjøp deres salige bror, Laurits Hellesen, hadde gjort med Jon Olsen Lundberg.

    De to brødrene hjemlet i 1669 Jon Olsen Lundbergs brødre, Halstein og Jon, og deres søster på Ile gården Finholt for 100 rdr.

    I 1669 utstedte også de to brødrene Hellessønner og broren Torbjørn Hellesen i Høland en obligasjon på 30 rdr. til Paul Torstensen i Christiania, som ble lovet 5 lispund i Finholt i forsikring. 3

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepult», folio 266.
 2. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 94.
 3. Odelsbønder i Nedre og Øvre Romerike fogderi 1615, Feedt prestegielddt (Danske Kanselli, skapsaker, stykke 27, 1587-1617, skap 9, pakke 133, litra H, bilde 184, folio 90). Stattholderarkivet - Odelsjordebøker 1624-26, D IX pakke 8 XXII - 2. Øvre Romerike og Solør fogderi, folio 123. Koppskatten i 1645, Akershus Len, Offre Romerike fogderi, Næs Prestegield, folio 32. Skattemanntallet av 1647, Akershus fylke (Solør og Odal fogderi), Nesz Prestegield, Fulde gaarder, folio 106. Berger Kirkeby (og Thor Hexeberg): Nes på Romerike - Gårdshistorie (1968), bind V, side 228, 234-235.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2018-09-25