Ole Olsen Sæther Søndre

       
   
Gift Johanne Andersdatter.

Biografi - Biography

Levde 1578 på Sæther Søndre, Båstad, Trøgstad (ØF).

    Ole var antagelig bror til Rolff Olsen som nevnes i Nils Stubs «Optegnelsesbøger fra Oslo Lagthing» og som kalles «lille Rolff» i juni 1575. Her nevnes Søndre Sæther flere ganger, Ole selv nevnes i 1578:
    April 1575. «Taghe tisdagh» (12. april) 1575.
«Rolff Olsens arffuinge skulle nyde bruge och beholle Fos och Seth(e)r och huilken aff odalsmenden thet vil jgen løse skal fulgiøre panthebreffuit och regenskabbogen wth(e)n the kand anderledis beuisze at th(e)r paa er nogit betalt».
    Juni 1575. «Tridie Søgne efter» (28. juni).
«Hogen Sorckenes Jacop Lofftzgard Oluff Knudsen skall skall (!) vige till [Setter tuende garde hede Setther, som lille Rolff haffde i pant, efftherdj [han Biørn Rolffsen och vilde møde them i rette och hues pendinge som gotzett [stod i pant fore skall the antuorde Hans Krøger som nu godzett haffuer i pant aff Rolff Olsen Endt hues Rolff haffde satt thet dyrer vdt end thet fyrste pantebreff formelder tha skall Hans tale Rolffs arffuinge till,».
Fra første og annen [ utslettet, fra tredje [ tilskrevet over linjen, notisen er overstrøket.
    Januar 1577. [«Thenn tridie Søgne effther» (29. januar)?].
«Eliff Suen[sen] . . . . [skall niude] aasetthet paa Setter [ther han siger seg att eie 6] sk. vdj och then ther bor paa S[etter aager icke m]ere end iij sk. thj skall Eliff raade [bygselen na]r handt haffuer beuist att hand aager vj sk. och then anden iche mere end 3 sk.».
Notisen er overstrøket.
    Juni 1578. «Then iij søgne» (23. juni).
«Skall Olluff Seter stemne alle metharffuing som feck arff efter Tore Grimsen och forne Gunder Skrapstad skall møthe pa Seter vnder vj mend santhe Bartolem(e)y aften (23. august) och tha ath oplege allth huis gos som tømdis efter forne Tore».
Notisen er overstrøket. 1

 

  1. H. J. Huitfeldt-Kaas: Nils Stubs Optegnelsesbøger fra Oslo Lagthing 1572-1580, trykt 1895, side 101 (p. 187), side 109 (p. 203), side 143 (p. 265) og side 176 (p. 5).

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2018-09-25