Lauritz Rolfsen Aslerud Vestre
-1630?

       
f
Rolf Aslerud Vestre.
 

Lauritz Rolfsen Aslerud Vestre. Død omkring 1630 på Aslerud Vestre, Trøgstad (ØF).
Gift Sidsel Torgautsdatter Rom Nordre. Død 1665 på Aslerud Vestre, Trøgstad (ØF).
Begravet 26.11.1665 i Trøgstad (ØF). 1
Knud Lauritzen Aslerud Vestre/Hobøl/Aaser Nordre. Født omkring 1614.
Død 1666 på Aaser Nordre, Trøgstad (ØF).
Begravet 24.06.1666 i Trøgstad (ØF). 2
Randi Lauritzdatter Aslerud Vestre.

Biografi - Biography

Levde 1590.
Levde 1604 på Aslerud Vestre, Trøgstad (ØF).
Død omkring 1630 på Aslerud Vestre, Trøgstad (ØF).

    Lauritz er oppført i Jørgen Friis' regnskaper for 1604, da han er ilignet 60 skilling i bygningsskatt til Akershus slott. Hans far må da være død, og Lauritz har overtatt gården.

    Kåtorp i Rødenes har oppsitteren Jon Koutorp i 1601. Han nevnes også i 1615. Oppsitteren har mange medeiere. I 1612 eier Lauritz 5 lispd. og det samme eier Einar Hokaas i Baastad. Da disse parter er like store er det sannsynlig at det er arveparter. Det er derfor mulig at Gunnhild Rolfsdatter, gift med Einer Aslachsen Nedre Hokaas, var hans søster.

    I en skatteliste fra 1612 finnes følgende fortegnelse over hans jordegods:


  "
Landskatt Mikkelsmesse 1612, Heggen og Frøland fogderi, Eidsborg prestegjeld (Lensregnskap Akershus len, eske 31, legg 4, litra 23, bilde 7).

    «Jordeigendis Bønnder i forne Trøgstad Prestegield
Lauritz Aslerudt
    I Aslerud ibid - 1 pund.
    I Buchelstad - 6½ lispund 1 Remoll
    I Hauge i Skieberg Sogen - 7 lispund
    I Klyntorp i Edtzberg Sogen - 1 fiering
    I Koetorp i Røm Sogen i Marker - 1 fiering
                Er Guets - 2 pund - 3½ lispdt. - 1 Remoll.
            Der aff giffuidt 11½ Daller 10 sk. 1 alb.»

  "
Jordebok 1616-17, Heggen og Frøland fogderi, Trøgstad prestegjeld (Lensregnskap Akershus len (eske 41, legg 3, litra 8, bilde 4).

    Jordeboken fra 1616 viser de skatter som ble pålagt gården:
«Jordbog offuer Heggenn och Frølands Skibreder Fra Philippi Jacobi Dagh Ao 1616, och thill Aarsdagenn igienn Ao 1617, paa all denn Wisse Rentte och Jndkompt Konn: Maytr: aff Samme Skibreder lader Opbere aff en Huer Jn Specie som samme Jordbog Wuiser - Trygstad Prestegielld - Bundeguotzs.
Lauridtz Aslerud.
    Smør - 4½ b: merker - 2 alb:
    Kornn - 1½ spd [spand].
    Fuoring - ½ daller».

  "
Landskatt Martini 1618, Heggen og Frøland fogderi, Trøgstad prestegjeld (Lensregnskap Akershus len, eske 48, legg 6, litra D, bilde 6).

    Skiftet etter hans svigerfar, Torgaut Joensen Nordre Rom i Askim, ble avholdt 02.03.1618. Landskatten i 1618 viser at Lauritz arvet med sin hustru ½ pund tunge i Legsby i Marker sogn og ½ pund tunge i Holter i Askim sogn.

  "
Stattholderarkivet odelsjordebøker fra 1624 - «Heggenn och Frølanndz Schibrede».

    I Stattholderarkivets adels- og odelsjordebøker fra 1624 for Heggen og Frøland skibrede er alle jordparter angitt som odels- pante- eller kjøpegods. Etter den tids lovregler var hevds- og løsningstiden 30 år, slik at oppgitt odelsgods skulle ha vært i slektens eie fra senest 1594 med mindre makeskifte odel mot odel senere hadde funnet sted:
    «Joerdbogenn offwer hues Odellsgoedtz och Panndtegoedtz Bond[emend?] wdi Heggenn och Frølanndz Schibrede ere Eygennde och Raadig,
    ....
            Jn Octobrj, Anno 1624.
    ....

  "
Stattholderarkivet odelsjordebøker fra 1624 - «Trøgstadtt Prestegielld».

    OdellsBønderne aff Trøgstadtt Prestegielldt, Angiffuett deris Odels Jnndkumbst, Att Wehre Raadigtt, som Eptherføllger:
  Lauritz Aßlerud ehr Eigendes,
    Wdj Aslerud - Pandtegodz - 1½ pd 1 fxrg: [fjerding]
    Wdj Holdter øffre - Pand i goedz - ½ pd.
    Wdj Holdter Nedre - Pand i goedz - ½ pd.
    Wdj Aas i Edzbergsogen - Pand i goedz - ½ pd.
    Wdj Søpler ibid - Pand i goedz - 1 fxrg:
    Wdj Bychellstad - Pand i goedz - 1 fxrg:
    Wdj Moenn i Eedzberg sogen - Pand i goedz - ½ pd.
    Wdj Kaatorp i Marcker - Odelsgoedz - 1 fxrg:
    Wdj Leiesbye - Odelsgoedz - 15 Lispd.
  Thunge 5 pd 1 fxrg:».

  "
Landskatt til 4 terminer 1627. Heggen og Frølands fogderi, Trøgstad sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 83, legg 3, litra 9, bilde 17).

    Ifølge en skatteliste i 1627 eier Lauritz nå:
  «i Aslerud - 1½ pund 1 fjering
  i Holter øfre - ½ pund
  i Aass - ½ pund
  i Bichelstadt - 1 fiering
  i Moenn - ½ pund
  i Kaatorp - 1 fiering
  i Lossbye - 15 lispund
  i Hull - ½ pund
  i Kløffue - 1 pund
Er thilsammen Tunge 6 pund - Pendinge 4 Daler».

    Han betaler skatt av de samme gårdene i 1629. Det oppgis at han nå kun eier ½ pund i Losbye, men dette er antagelig feil. Hans hustru oppgis å eie 15 lispund i denne gården i 1634.

    Skifte etter Lauritz ble avholdt i 1630.

    I 1634 betaler hans hustru skatt av Aslerud. 3

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 126.
 2. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 128.
 3. Stattholderarkivet - Odelsjordebøker 1624-26, D IX pakke 8 XXII - 8. Heggen og Frøland skibrede, folio 483-84. Elise Eng: Eng-slekten og tilknyttede slekter, side 331-332. R. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, side 283. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 509, 516-517, 536, 586.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2018-09-25