Ingeborg Håkonsdatter
1301-1360?

ff
Magnus VI Håkonsson Lagabøte av Norge. Født 01.05.1238 i Tønsberg. Død 09.05.1280 i Bergen. Konge.
fm
Ingeborg Eriksdatter. Født omkring 1244. Død 1287. Dronning.
   
f
Håkon V Magnusson av Norge. Født 1270. Død 08.05.1319 på Tunsberghus. Konge.
m
Eufemia av Arnstein. Født omkring 1270. Død 01.05.1312. Dronning.

Ingeborg Håkonsdatter. Født 1301. Død omkring 1360. Hertuginne.

Biografi - Biography

Hertuginne.
Født 1301.
Død omkring 1360.

Gjennom Ingeborg fortsatte Sverre-ætten som regjerende kongehus i Norge inntil Olav Håkonssons død i 1387.

Ingeborg ble i august 1309 trolovet med junker Magnus Birgersson, sønn til Kong Birger av Sverige, i Mariakirken i Oslo.

Hun ble senere gift med Hertug Erik i 1312 og Knut Porse i 1327.

26-28 juni 1319 ble det inngått en avtale om kongefellesskap mellom Norge og Sverige. Et sammendrag er trykt i «Regesta Norvegica», Bind III 1301-1319, nr. 1129:
    «Avtale mellom nordmenn og svensker om kongefellesskap, utstedt av biskop Karl av Linköping, Knut lagmann, Erik Toresson, Sigge Hallsteinsson, Stefan Röreksson, Gisle Elinesson og Knut Porse: Utstederne lover, på vegne av seg og Sveriges menn, å ta Magnus, sønn av hertug Erik og kong Håkon [Magnussons] datter Ingebjørg, til konge i Sverige, hvis dette ikke allerede er skjedd. Magnus skal deretter senest innen 1. august komme til Lödöse, for derfra å dra til Tønsberg for hylling. Seinere skal han hver mikkelsmesse (29. september) normalt veksle oppholdssted mellom de to land og være like lenge i begge. Stormennene (rikis menn) i de to land skal ikke følge ham lenger enn til grensen. Det blir videre gitt bestemmelser om bruk av kongens inntekter i Norge, om at svenskene skal yte nordmennene tilsvarende hjelp som de har mottatt av dem, og spesiell tillatelse for nordmenn til å tjene kongen og hans mor i Sverige. Utstederne forsikrer også at kong Magnus var i live da de forlot Sverige.
    De verdslige utstederne avla ed på denne avtalen, og biskop Karl høytidelig løfte. De lovet også at erkebiskopen av Uppsala og 24 svenske riddere skulle avlegge tilsvarende løfte eller ed. Erkebiskop [Eiliv] av Nidaros [og biskop Håkon av Stavanger (mangler i teksten, men er sannsynligvis uteglemt, siden han var med på å besegle)] avla samme løfte som biskop Karl, og følgende norske lendmenn og riddere avla ed: Ivar Olavsson kansler, Peter Andresson, Sæbjørn, Helgesson, Snare Aslaksson, Erling Vidkunnsson, Pål Eiriksson merkesmann, Sigurd Ormsson, Bjarne Audunsson, Eiliv i Naustdal, Finn Ogmundsson, Ivar Ogmundsson, Jon Bjarnesson, Smid Eiriksson, Trond Hallvardsson, Håkon Toresson, Gaute Isaksson, Sigvat på Leirhol, Onund Borgarsson, Torvald Hallvardsson, Torgeir Simonsson, Aslak Olavsson, Guttorm Kolbjørnsson, Guttorm Helgesson, Andres Kyrning, Sigurd Jonsson, Hallkjell Hallkjellsson, Hauk Erlendsson, Munan Bårdsson, Guttorm Sigurdsson og Eindride Petersson. Nordmennene underkastet seg erkebiskopen av Uppsalas og biskopen av Linköpings dom og svenskene erkebiskopen av Nidaros' og biskopen av Stavangers i tilfelle de skulle bryte avtalen.
    Beseglet av utstederne, erkebiskop [Eiliv] av Nidaros, biskop [Håkon] av Stavanger og med riksrådet i Norges alminnelige segl.
Avskr (latin papir): Det kongelige Bibliotek, København - Barth E s Il -IS; AM Apographa - Kbh.
Trykt: DS III nr 2196; DN VIII nr 50; Middelalderdok nr 68 (også i overs).

Det har vært uenighet i forskningen både om avtalens art, bl.a. om den skal oppfattes som en unionstraktat mellom de to land, og om dens form, om den opprinnelig har vært skrevet på latin og om nordmennene har utferdiget et eget brev som nå er tapt. Jfr bl.a. Rydberg Traktater s 399 ff; S. Clason, SHT 1889 s 54 ff; H. Jägerstad, Hovdag och råd s 240 ff; G.A. Blom og R. Hagland, VidenskSelsk-SkrTrh 6, 1980». 1

 

  1. Henning Sollied: Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter, NST Bind VIII (1942), side 116-117. Cappelen's Norges Historie, Bind 15, side 459. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 52.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17