Ingemor Narvesen Teig Nordre

ff
Sjur ???.
fm
Eli ???.
   
f
Narve Sjursen Teig Nordre. Død før 1575 på Teig Nordre, Enebakk (AK).
 
Gift .
Hans Ingemorsen Østenbøl Store. Død før 1610 på Østenbøl Store, Enebakk (AK).

Biografi - Biography

Levde 1554 på Teig Nordre, Enebakk (AK).
Levde 1575.

    Ingemor brukte etter alt å dømme Nordre Teig på Enebakkneset. som også ser ut til å ha vært hans farsgård. I tillegg til parten i Østenbøl har han åpenbart eid parter i Nordre og Lille Teig, som senere gikk i arv til hans etterkommere.

    Ingemor Teig nevnes i et dokument som trolig stammer fra 1570-årene, der han vitner om hva som har foregått under en skifteforretning på Søndre Teig i 1554.

    Erich Skulberg i Spydeberg lå i 1575 på Oslo lagting i strid med Erich Vikeby i Rødenes og Ingemor Narvesen om bygselretten i Østenbøl. Han hadde året før gjort bytte med en Sigrid. På Erichs vegne møtte sambygdingen Truls Hov.
    Erich Vikeby og Ingemor Narvesen var arvinger etter brødrene Torger og Narve Sjurssønner, og skulle møte til skifte mellom brødrene om jordegods som var tilfalt dem etter deres foreldre Sjur og Eli, som må ha vært født i siste halvdel av 1400-tallet.
    Det ble avsagt dom for at «beste mand i gorden» eller den som eide mest, skulle råde bygselen, som Erich Skulberg hadde hatt «j thette aar».
    Opprinnelig var navnet Holm oppført i tingreferatet sammen med Erich Vikeby og Ingemor Narvesen, men senere strøket. Det kan ha vært siktet til Holm på Øvre Buer i Enebakk, men hans eventuelle rolle i denne saken er i så fall uviss.

    Fra Nils Stubs «Optegnelsesbøger fra Oslo Lagthing» i 1570-årene:
    «Anno etc. 1575 første søgne for Sanctj Poel (21 Janr.)».
«Erich Vegeby oc [Ingeborg 1] Jngemor Narffuesen skulle møde hieme i bygden till rett [arffue 1] [brødre 2] skiffte emellum Torger och Narffue, vm thet gotz som tømdis effther theris fader [oc moder ved naffn Siuord oc Elin, 2] vor Truls Hoff i vmbod for Erich Skuleberg, [for 1] om thet bytte som Sigrj haffde giort met forne Erich Botildzdag (17 juni)».
Fra [... 1] igjen overstrøket, fra [... 2] tilskrevet over Linien.
  «Midfasth 75 then første for midfasth (8 Marts) Anno 1575».
    «Erich Skulebergs bygzell skal staa i Østherbøll j thette aar saa lenghe skiifften ere stoed emellom [Holm, 1] Erich Vigeby, oc Jngemor huilchen tha bliffuer beste mand i gorden skal rade bygzelen. Skal oc sex mend grandske bole talet paa forne gordt sancti Bartholomej afften (23 August)».
Fra [... 1] igjen utslettet.

    Ingemor hadde antagelig sønnene:
Narve, til Østenbøl, døde før 1610.
Peder, til Strønes, døde ca. 1631.

    I slutten av 1591 oppsto det strid om retten til Saktmoen i Trøgstad mellom herr Gulbrand Torbjørnsen, sognepresten i Eidsberg, og Peder Strønes i Trøgstad. Peder opplyste at gården var odelen til hans hustru og hennes fars søster. I januar 1592 ble det inngått forlik, og Peder og hans arvinger skulle «nyde Aasedit» på Saktmoen fremfor alle andre. Peder ble i dette dokumentet kalt «Peder Ingmards». I 1610 var hans seglinitialer riktignok «P E», den som laget Peders segl mente åpenbart at hans patronymikon skulle skrives på samme måte som Engebret.
    Peders patronymikon i dokumentet fra 1592 må tolkes som Ingemorsen. Ingemor var et uvanlig navn, og det må anses som meget sannsynlig at Peder var sønn til Ingemor Narvesen.
    Peder Strønes hadde odelsgods i Nordre og Lille Teig og i 1593 var Narve oppsitter på Lille Teig. Heller ikke dette navnet var blant de vanligste. I skattelistene for 1600 og 1604 for Enebakk finner vi en Narve både på Tarm og Hvitsten, og senest fra 1610 brukte en Narve i mange år Haug på Stranda. Kanskje var Narve på Lille Teig identisk med en av disse. Han var etter alt å dømme i slekt med Peder Strønes, kanskje en bror, men han er ikke oppført i odelsjordebøkene for 1615 og 1624. Også Gudmund Teig, som i 1615 satt med en liten part i Østenbøl og trolig var jevngammel med Peder Strønes, må ha tilhørt slekten.
    Siden navnene Narve og Ingemor kan knyttes til Teig-gårdene, fremstår Narve Teig fra 1528 som en høyst interessant person. Mye taler for at han er identisk med Narve Sjursen, Ingemor Narvesens far. som hadde eierinteresser i Østenbøl, og som det var blitt skiftet etter i 1575. Han kan ha avgått ved døden mange år før dette. 1

 

  1. H. J. Huitfeldt-Kaas: Nils Stubs Optegnelsesbøger fra Oslo Lagthing 1572-1580, trykt 1895, side 89 (p. 165): side 96 (p. 178). Sten Høyendahl: Østen Østenbøl i Enebakk og hans jordegods, NST Bind XXXIX (2003), side 158-9, 167-8, 182.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2018-09-25