Jacob [Nielsen?] Sørem
-1634?

>
       
   

Jacob [Nielsen?] Sørem. Død omkring 1634 på Sørum, Vågå (OP).
Gift omkring 1610 Kari[?] Eiriksdatter Helle. Født omkring 1590.
Barbro Jacobsdatter. Død 1679 på Austrem, Vågå (OP).

Biografi - Biography

Død omkring 1634 på Sørum, Vågå (OP).

Levde 1610 på Sørum, Vågå (OP).
    Jacob ser ut til å være født på Sørem, for i 1560 heter brukeren, Niels, et navn som brukes senere i etterslekta til Jacob.

    Engebret Hougen skriver i:«Ættesoge for Gudbrandsdalen», bind III, side 80:
    «Det vert høve til å drøfte spørsmålet om opphavet hans seinare. Førebels skal ein berre peike på det underlege samsvaret i namnebruken, Jakop Gunnarsson Valbjørg, Gunnar Lodvarsson fra Slette, som kom åt Staurust, sonen hans heitte Hans, Jakop Valbjørg hadde óg ein bror, Hans. Dessutan har vi ein Gunnar på Fellese med sonen Hans. Alle var på lag jamnaldringar. Jakop Sørem hadde sonen Jon, f. ikr 1610/15. På Snerle var det ein Jakop Jonsson f 1603, med sonen Jon f. 1645, og det var noko ættesamband mellom Slette og Snerle.»
    Jeg kan ikke se at Hougen tar dette tema opp igjen senere i boken.

    Han brukte Sørem senest fra 1610.

    Manntall på Landskatten av Gudbrandsdalens fogderi til St. Martini [11.11] 1610:

    "
Landskatt Martini 1610. 6 Gudbrandsdalen fogderi, Vågå sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 26, legg 5, litra 1, bilde 237).

Waaghe sogenn
    «Leilendinge beregnidt thi udj Leg tilsammen, giffuer udj schatt thj daller».
«Jörgenn Lunde
Oluff Neröe
Erich Neröe
Johnn Haagenstad
Suend Blesßom
Johans Blesßom
Sigward Sueed
Johnn Offueröe
Oluff Offueröe
Jacob Sörum,
        10 daler».

    «Jacob Sørum» er også oppført som leilending i 1612, 1618, 1620 og 1622.

    Register og manntall på alle odelsbønder i Gudbrandsdalens fogderi, 17.02.1615.
    Denne serien av jordebøker er utarbeidet etter ordre i Krigsordinansen 1614. Hovedformålet med denne jordebokserien var å kartlegge hvem som var odelsbønder, med sikte på å velge blant dem til den nyopprettede ståede norske hæren. Dernest skulle det kartlegges det odelsgods disse odelsbøndene eide og hvilket krongods de i tillegg brukte utenom odelsgodset, og Kronens inntekter av dette krongodset. Jordebøkene skulle ikke inneholde alt odelsgods, men kun odelsgodset som var eid av en odelsbonde.

    "
Gudbrandsdalen fogderi 1615 (RA Danske Kanselli, Skapsaker, skap 9 pakke 351 A, litra G), side 172

            «Guldbrandtzdalls Fogderij.
Lit: G. – r. 166.
    Register och Mandtall paa alle Odelsbönderne, som wdj fornefnte Guldbrandzdalls fougderie, med samptt deris Odells godz, Wdj huilke gaarder dett findis att werre beligendes, som effter Kongelig Mayestets war Allernaadigste Heris Strenge och Aluarlige befalling, paa ditt fligtigste er Opschrefuen och Ahntegnidtt, med huis widere Höigbetroede Kongelig Maytestets och Norgis Cronne derhosß fölgendes ehr, werre sigh Landschyld foring wisöre och leding som Aarligenn deraff wdgiues, vdj lige maade hoß Odells böndernis Naffne findis anteignedt.
    Beregnid Wdj bönndernis Odell 12 kalschind paa 1 hud eller Ett hudelaug.»
    «Woge Sogenn»
«Jacob Sörum,
  ½ daller foring,
  4 schind visöre,
  8 alb. leding.
Bondens Odell er
  1 hud i Staroust paa Lom».

    Gunnar Staurust eide samtidig 1 hud og Anders Ilstad i Fron 1 hud 9 skinn i Staurust.

    Stattholderarkivet odelsjordebøker fra 1624 – «Waage Præstegieldt» – viser:

    "
Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, nr. 8.2: Jordebøker til utlikning av rosstjeneste, Akershus len 1624-1626. Odelsjordebok Gudbrandsdalen, «Waage Præstegieldt», side 183.

            «Gulbrandtzdals
    Odelsmends Jordebog, som effter Erlig och Welbyrdig Mand Jens Juel thill Kieldgaard, Danmarckes Riges Raad Stadtholder vdi Norge och Höffuidtzmand paa Aggerßhuus hans Welbyrdigheds schrifftlige Befalning ehr forfatted ANNO 1624.»
    «Waage Præstegieldt.
     Jordeigendes Bønder».
«Jackop Sørum med sin Broder Powel
    J Stourust paa Lum 1 huud».

    Øvrige eiere i Stourust i 1624 var:
Hans Støurust med 2 Brödre och 4 Systre J fornefnte Stöurust 1 huud. Böxel
Knud Støurust J samme Stourust 1 hud. Böxel
Anders Jlldstadt J Stöurust paa Lum 1 huud
Sylfest Kaalswold J Stourust Jbidem [Lum] 1½ skind.

    1627: Landskatt 4 terminer:
«4. Læg - Jacob Sørum» - 10 Dr. [i skatt innen legd med 10 leilendinger].
    Jul 1628 og påske 1629 - Landskatt:
«4. [leg] - Jacop Sørum» - 30 Dr. [i skatt innen legd med 10 leilendinger].
    1630: Landskatt 14 dager etter Martini:
«3. læg - Jacob Sørum - 3 dr».
    1632: Landskatt til Martini:
«3. Læg - Jacob Sørum - 11 ort».
    1634: Landskatt til Martini:
«3. Læg - Jacob Sørem - 5 ort».

    I 1635 er antagelig Jacob død, for nå bruker sønnen Joenn Sørem.

    1635: Landskatt til Martini:
«3 Læg - Joenn Sørum - 5 ort».
    1637: Unionsskatt (landskatt) jul:
«Joenn Sørrem» - 5 Dr [i skatt innen legd med 10 leilendinger].
    «Koppskatten» i 1645 viser for Sørem i «Vaage Sougen»:
«Jon Sørumb Hans Hustru - Carlfolch 2 - Quindfolch 4 - [Skatt:] 1 Dr 16 ß».
    Kontribusjon jonsok og mikkelsmesse i 1660 viser:
«John Sørum - 3 Huder - [skatt:] 12 Dr - Cronne Goedz» 1

 

  1. Landskatt Martini 1610. 6 Gudbrandsdalen fogderi, Vågå sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 26, legg 5, litra 1, bilde 237). Gudbrandsdalen fogderi 1615 (RA Danske Kanselli, Skapsaker, skap 9 pakke 351 A, litra G), side 172 Register og manntall på alle odelsbønder i Gudbrandsdalens fogderi, 17. februar 1615 [Gudbrandsdalens odelsjordebok]: «Woge Sogenn». Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, nr. 8.2: Jordebøker til utlikning av rosstjeneste, Akershus len 1624-1626. Odelsjordebok Gudbrandsdalen, «Waage Præstegieldt», side 183. Engebret Hougen: Ættesoge for Gudbrandsdalen, bind III, side 80.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-10-30