Anders Henningsen Nideros
-1653?

       
   

Anders Henningsen Nideros. Død omkring 1653 i Trondheim (ST). Trondhjemsborger, Nordlandshandler.
Gift Aasele Henrichsdatter.
Margrethe Andersdatter Nideros.

Biografi - Biography

Trondhjemsborger, Nordlandshandler.
Levde 1645 i Trondheim (ST).
Død omkring 1653 i Trondheim (ST).

    Anders var Trondhjemsborger og Nordlandshandler.

    Koppskatten fra 1645 fører Anders opp blant borgere av noen formue.

    "
Koppskatten i 1645 for Trondheim (Slektshistoriske kilder, fotografert av Erlend E. Mæhlum).

     «Borgere aff nogen Formue och deris Husgefind
Anders Hemmingßønn for Sigh och Sin Hustrue – 2 ort».

    Hans plassering i koppskattelisten indikerer at familien da bodde i gård nr. 333, mens hans enke ifølge ledingen i 1661 da bodde i gård nr. 382, begge gårdene i Trondheims fjerde kvarter.

    Fra «Trondheim før Cicignon – Gater og gårder før reguleringen 1681»:


    "
Byens fjerde kvarter utgjorde den nordre del av Vår Frues sogn. Grensen mot syd, mot tredje kvarter, var Nedre almenning eller omtrent nåværende Olav Tryggvasons gate, og mot nord strakte det seg til fjæren mot fjorden.

            «333. Erich Jempt i Christen Mortensen Hegelunds grd., Mr. Søffren tilhørig.
    Fra midten av 1600-tallet var eieren Torsten Hansen, som ved dette tidspunKt ektet Trine, datter av Anders Henningsen, som det ble holdt skifte etter 15.11.1653, og muligens er dette og ikke nr. 382 svigerfarens gård. Torsten døde i februar 1660, og Trine ble atter gift med Christen Mortensen Hegelund, som på denne måte ble eier av gården.
    22.08.1687 avstår Margrethe sl: Christen Rasmusens (nr. 205) til Hans Knudsen Glad tollskriver sine panterettighetter i Christem Hegelunds gård, som Torsten Mortensen (!) til forn eide.
    Beliggende ved Brattøra nest opp til Maren sl: mag: Tønders bakport (nr. 334). Dette er muligens nåværende tomt Krambugata nr. 15.»

    Da svigersønnen til Anders eide gården omkring 1650 må det kunne antas at Anders og Aasele bodde her før de flyttet til nr. 382.

    "
Maleri av Seth. Bughart i Hadsel kirke i Vesterålen skjenket av Anders og hans hustru i 1644. Maleriet henger som det andre til høyre for altertavlen.

    På rammen er det skrevet:
           «Den rike og den fatiges bønner
     Her er den rige og fattiges bønner ulige.
  Den rike ber til sitt gull, sine skip og slott,
mens den fattige sender sin bønn til Himmelen.»
    «Gud til ære oc Hassels kirckis beprydelse ...» – Anno 1644.

    "
1651-74 V¨r frue kirke - Regnskap

    Han ble begravet i 1653:
«19/1 sl. Anders Hemmingsen, jord synden kirken og alle klokker».

    Skifte etter Anders ble avholdt 15.11.1653 i Trondheim:
Avdøde Anders Hemingsen.
  Enke Aasele Hendrichsd., 4 barn,
    Thrine gift Thosten Hansen,
    Dorethe,
    Margrethe, gift med Søfren Mortensen Heggelund og
    Peder, brorlodd 402 Rd.,
               tilsyn av Christen Jenssøn Seest, gift med enkens søster. 1

 

  1. A. Døde i Vor Frue sogn 1651-1703. Kjeld Bugge: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem (NST XVI (1957-58), side 125. Henry Berg: «Trondheim før Cicignon – Gater og gårder før reguleringen 1681», side 333-34. Karlsøy og Helgøy bygdebok : folkeliv, næringsliv, samfunnsliv. 1 : Fra steinalder til år 1700, side 517-18 (Internetutgaven: Periode VI - Fra velstand til armod (1620-1700) - 7 Det lokale handels- og kredittsystem - Tre brør Hegelund)

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2019-10-22