Willum Sørensen
-1705

       
   

Willum Sørensen. Død 1705 i Ebeltoft (Randers amt, DK). Båtsmann, avlsmann.
Gift Dorthe Pedersdatter. Død 1704 i Ebeltoft (Randers amt, DK).
Begravet 04.04.1704 i Ebeltoft (Randers amt, DK). 1
Jens Willumsen Ebeltoft. Klokker, postfører.
Født omkring 1668 i Ebeltoft (Randers amt, DK).
Død før 1730 på Langnes Søndre, Tromsøysund (TR).

Biografi - Biography

Båtsmann, avlsmann.
Levde 1650.
Levde 1666 i Ebeltoft (Randers amt, DK).
Død 1705 i Ebeltoft (Randers amt, DK).
Begravet 05.12.1705 i Ebeltoft (Randers amt, DK). 2

    Willum forekommer første gang i kildene i 1666, da han er en av 10 båtsmenn som skulle gjøre tjeneste i flåten. Listen er dateret 26.04.1666 og underskrevet af admiral Niels Juuel.

    Ebeltoft (tidligere stavet Æbeltoft) ligger på Djursland i Østjylland. Byen er med sine 7.430 innbyggere (2017) den største by i Syddjurs Kommune. Den ligger i Ebeltoft Sogn og hører til Region Midtjylland. Ebeltoft ligger på vestsiden av halvøya Hasnæs, og er den eneste østjyske havneby med en vestvendt havn

    "
Ebeltofts gamle rådhus. Byen ligger i Øst-Jylland.

    Byen er trolig anlagt omkring år 1200 og er et av Danmarks største reisemål på grunn av den gamle bydel og et fargerikt butikks- og museumsliv Nær byen ligger naturområdet «Mols Bjerge».

    En artikkel fra byhistorisk arkiv i Ebeltoft:
    «Det er med glæde jeg opfylder ønsket om at berette om WILLOMB SØRRENSEN. Af alle de mange tilskikkelser man møder under disse undersøgelser, der strækker sig gennem 300 år, er der ingen jeg har hæftet mig ved som ved ham. Her møder man den jævne Ebeltoftmand når han er bedst, men desværre også den sidste af sin art: rolig, besindig, samvittighetsfuld, beskjeden, men også med en vis autoritet grundet på sin uangribelighed og alder. Som han var har der været mange, men uden man har materiale til at finde dem og deres navne. De dannede grundvolden i den lille verden de levede i, borgeren, der hverken af fødsel eller erhverv hørte til eliten, men med grundsætninger af stor værdi. Det var dem der har givet os den største viden om vores by, gjennem deres overbevisning at BYEN og dens traditioner skulle værnes, og det er gjennem deres vidnesbyrd i grundtaxt og tingbok vi får så meget at vide om den tid der gik forud for dem. Uden dem havde dette været tabt.
    Willomb Sørrensen træffer vi første gang 1666, da han er een af de 10 bådsmænd der skulle gøre tjeneste i flåden. Listen er dateret 26 April 1666 og underskrevet af Admiral NIELS JUUEL.
    Imidlertid gik Willomb i land og blev avlsmand, og giftede sig vist samtidig. Gården han købte lå helt sønder i byen, hvor de andre avlsmænd også boede. Den var ved grundtaxten i 1661 kun en lille bod taxeret for 50 dr, gammel og forfalden, og ejedes af udenbyes folk, men udlejet til en ruineret skipper PEDER THUESEN, som døde kort efter tællingen. Selv boede han til leje lidt længere oppe i gaden. Hans hustru hed DORTHE PEDERSDATTER, og det er muligt hun har været datter af nævnte Peder Thuesen, idet bådsmændene sjældent erhvervede sig gård uden ved ægteskab.
    1667 ses i Ildstedskatten at boden nu er blevet en WAANING, en mellemting mellem en bod og en gård. Og nogen helt ringe våning har det ikke været, for dens skorsten rummer både kakkelovn -(Kielgruve)- bagerovn, og Maltkølle, og det sidste fandtes ellers kun i store gårde. Grundtaxen 1683 fortæller os at det er en WAANING med et kålgårdsted vurderet for 52 rdl. I 1784 begynder den første bevarede tingbog, og det er her vi lærer Willomb Sørrensen at kende.
    Han møder som autoritet ved vurderinger, skifter, vidne i stridigheder om markskel, det gjorde selvfølgelig så mange andre gamle dannemænd i byen, men når Willomb Sørrensen er med ved en opmåling eller andet, så står hans skøn fast og urokkeligt. Han har, blant sine ligemænd, den sjældne stilling, at han bruges af øvrighedens mænd i særlig vanskelig tilfælde hvor de har brug for hans sagkundskab, og hans navn dukker op sideordnet med vice-byfoged og byskrivers, når der før en retsforhandling har været møder om sagen. Vi vet intet om hans familieliv ud over at hans datter Maren 1693 den 9 December blev gift med en bådsmand RASMUS NIELSEN TEILGAARD (kaldet: TEIL-RAS) og 28 September begravedes MAREN WILLOMSDATTER efterladende en lille datter på knap 1 år.
    Vi ser nu det sjældne tilfælde at trods det at Tejl-Rasmus gifter sig igen, og har sine nye svigerforældre i byen, så er dog stadig Willomb Sørrensen hans svigerfader, der står fadder til de mange barn, der fødes i det nye ægteskab, og da svigersønnen køber en gård bag Kirken, og er ved at blive frasvindlet den av en skovfoged fra Skovgårde, er det Willomb der måned efter måned møder i retten, og tilslut hans ord mod skovfogdens der redder gården for Tejl-Ras.
    Ved bytinget ser vi ham sammen med 5 skippere stå op (1695) og som byens ældste borgere vidne om byens skatterestance, hvoraf ingen av disse 6 har haft nogen del, idet de aldrig har skyldt nogen skatter bort.
    Han var en flittig kirkegænger og vi ser 1679 at DORTHE WILLOMB SØRRENSENs har fast stolestade i kirken: det 3die stad i 4de stol neden den nordre kirkedør, som er under loftet... (pulpituret).
    Gamle Willoms alderdom blev ikke let, gården forfaldt, og sønnen Thomas var vist ikke meget værd. De udpinte marker gav ringe udbytte, og trods et slitsomt liv måtte han se resultatet af sit arbeidsomme liv reduceret så gæld og forpligtelser åd sig ind på formuen. I det følgende århundre blev avlsmændene i Ebeltoft fattige folk, der arbejdede hårdt med ringe resultat.
    Den 5te Decembe 1705 blev han begravet».

    Av plasshensyn er artikkelen forkortet.


    "
Kirkebok Ebeltoft nr. 1, 1692-1773, «Begravede 1705», folio 99.

    Kirkeboken er vanskelig å tyde, så hans alder kan ikke tolkes. 3

 

  1. Kirkebok Ebeltoft nr. 1, 1692-1773, «Begravede 1704», folio 98.
  2. Kirkebok Ebeltoft nr. 1, 1692-1773, «Begravede 1705», folio 99.
  3. Per Inge Nilsen: Waldemar Wilhelmsen's forfedre.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2019-10-22