Bendt Olsen Findnes Nordre
1638?-1713?

       
   

Bendt Olsen Findnes Nordre. Født omkring 1638. Død omkring 1713 på Findnes Nordre, Tromsøysund (TR).
Gift Dorte Sørensdatter. Død omkring 1713 på Findnes Nordre, Tromsøysund (TR).
Hans Bendtsen Findnes Nordre. Født omkring 1692 på Findnes Nordre, Tromsøysund (TR).
Død omkring 1752 på Findnes Nordre, Tromsøysund (TR).

Biografi - Biography

Født omkring 1638.
Levde 1676 på Findnes Nordre, Tromsøysund (TR).
Død omkring 1713 på Findnes Nordre, Tromsøysund (TR).

    Vi vet ikke hvor Dorte og Bendt kom fra, men fra 1676 betalte Bendt skatt av en tredjedel av Findnes som ligger på Kvaløya i Sandnesundet.

    Manntallet 27.06.1666 viser for «Heldøens Tingsted»:


  "
Manntallet i 1664-66, 37.3 Prestenes manntall i 1666, Tromsø prosti, Tromsø prestegjeld, Tromsø sogn, folio 415.

«Gaarde:
    22. Finnenæs – 2 Pd.
Opsidere:
    Hans Jacobsen – 40 Aar – 2 Pd. f[isk].
Sønner:
    Peder Hendrichsen – 12 Aar.
Drenge:
    Ped. Jac: – 18 Aar.
    Hans Jac: – 18 Aar».

    «Genneral Jordebog Ofuer Tromsøe Fogderi» i 1667 viser for «Helgøe Tingsted»:
«Findnæs med Ribberbye – 1 W. [1 våg = 3 bismerpund (Pd.) = 72 bismermerker].
Hans Jacobsen.
    Landschyld: 1 W.
    Leeding: ½ W.
    Ostetiende: 12 Mark.
Føder:
    Kiør: 6.
    Smaller: 12.
    Heste: 1.
Lidet Brendefang och ellers ingenn Anden herlighed».

  "
Nord-Findnes ligger på Kvaløya i Sandnesundet.


    Frem til 1723 skilles det ikke mellom Nordre og Søndre Findnes. Når Johanna Rynildsdatter – gift første gang med Hans Andersen som var bruker på Findnes fra 1796 – dør i 1756, oppgis det at hun bor på «Søre Findnes». Det er derfor grunn til å tro at Bendt bodde på den del av gården som senere ble Nordre Findnes.

    O. Rygh skriver om Findnes i «Norske Gaardnavne»:
Gård nr. 73, 74. Finnes søndre og nordre. Findsnes med Riberbye i 1723.
«Om det 1723 anførte Riberbye kan jeg ingen Oplysning give; jfr. dog Helgø GN. 15.
1ste Led er formodentlig Folkenavnet Fin. Af at Finland, Finnes og Finvik ligger i en Række langs Sandsundet (mellem Kvaløen og Tromsøen), tør man vist ikke slutte til et gammelt Fjordnavn paa dette Sund af en Stamme Finn-; jfr. Lenviken GN. 44».

  "
Stiftamtstueregnskap Nordland amt - Troms: WW Leilendingskatt 1675, bilde 176 + Troms: BH Leilendingskatt 1676, bilde 181, begge upaginert.

    «Findnæs med Ribberbye» – «Sr. Jrgens» – hadde i 1675 og 1676 en samlet skyld på 1 våg fisk.

    I 1675 satt fortsatt eieren fra manntallet i 1666 – Hans Jacobsenn – med hele skylda.
    I 1676 hadde Bendt overtatt 1 pund skyld. Han betalte 1 ort 8 ß i skatt.

    Manntallet fra 1702 viser for Findnes:
    «Mandtal ofuer aldt det Mandskab Som I Tromsoe fougderie er og findissz Anno 1702.
.....
    Endog findes Effter Skrefne Udj Helgøe Tingsted og Hører til Tromsøe Sogn og Menighed:
....».

  "
Manntallet i 1702, 19.2.2 Tromsø Fogderi, Helgøy Tingsted, Tromsø sogn, folio 175.

«Opsidernis eller Leylend: Stand og Vilkår:
    Slet tilstand. Dog Crediteret fra Bergen.
Gaardernis eller pladsernis Nafne:
    Findnes med Riberbye.
Opsidernis eller Leyl: Nafne – Deris Alder:
    Hans Anderß: – 43.
      Sønnernis Nafne – Deris Alder:
          Anders Hanß: – 5.
      Tieniste Karle og Drengis Nafne – Deris Alder:
          Erich Nielß: fød i Bergen – 19.
          Petter Olß: og fra Bergen – 12.
          Fostersøn Morten Christenß: – 4.
Opsidernes eller Leil: Nafne – Deris Alder::
    Bendt Olsen – 64.
      Sønnernis Nafne – Deris Alder:
          Søren Bentß: – 24.
          Suend Bentß: – 21.
          Hans Bentß: – 10.
      Drengis Nafne
          Fostersøn: Anders Sørenß: – 3.»

    Bendt var lagrettsmann ved sommertinget for Helgøy tingsted avholdt i Langesund 25.06.1707:

  "
Tingbok Tromsø nr. 1, 1707-28, Helgø tingsted, folio 1a – Forsiden i den eldste tingboken fra Saltens fogderi.

    «Denne igiennemdragne Af mig forseiglede Bog, som indeholder Fire Hundrede Firesinds tiuge og Fire blade, Authoriseris till Enn Ting Protokol for Kongl: May'ts: Sorenskrifvere Over Tromsøe Fogderie. Sr: Søhren Bogøe, huorudj skall indteignes Alt huis till Tinge og for Retten forefalder, Være sig Domme Afsigter, Tingsvidner, Pante = og Skiøde = Mage skifte = Gave = og Maningsbreve og Andre Rettens forhandlinger, efter dend Maade Loven foreskriver.
    Datum, Hegstad udi Saltens Fogderie d: 19 Juny 1706.
        O. Schelderup».
  "
Tingbok Tromsø nr. 1, 1707-28, Helgøe tingsted, sommertinget i 1708, folio 13b-14a.

    «Anno = 1707 d: 25 Junj blef holdet almindelig ledingsberg og Sage ting udj Langesun for Heldøe tingstedz almue, Efter dend andordning, som Kongl: May'ts Foged Sr: Jørgen Jørgensen Aarhuus. for herved sit tingbref til Bondelensmanden Niels Niels: Lemming, haver giort befalet, og blef da samme tid Retten forvaltet og bethiendt af Høyst bemelte Kongl: Foget, sampt interims Sorenskrifver Asmus Rosenfeldt, Med Effter Skrifne Edsvorne laudRettismend, Andfind Lars: Baarsette, hendrich Anders: Balsnes, Bendt ols: findnes, Ejlert Moses: Søerskar, olle Christophers: findland, Lars hans: skaarøen, Reindholdt Gudtormsen Sletnes, og Ifver haages: Sandvær.»

    Han var også lagrettsmann i 1708 og 1710.

    På sommertingene i 1708 og 1709 hadde Bendt ansvar for å veie tienden på fru Irgens part.

  "
Tingbok Tromsø nr. 1, 1707-28, Helgø tingsted, folio 20a-20b.

    1708: «Tienden paa fru irigens part er i dette tingsted faldet i Indværende aar. Noermandtz tiende dend 3de part – 35 voger Smaa foes Samfing Rundfisk, 12 vogr: Rodskier, 2 voger foes langer, findetienden paa de 2de parter er kommet – 4½ vog Som fingen foes Rundfisk, hvilchen tiende er opvejet af hendrich balsnes og bendt Olsen finnes.»

  "
Tingbok Tromsø nr. 1, 1707-28, Helgø tingsted, folio 33b-34a.

    1709: «Velbyrdige fru Irgens fisketiende inverende aar – 1709 som af hendrich Andersen balsnes og bendt Olsen findtznes er opvejet, vinter Rundfisk – 32 vog'r smaa samfingen Rodskier – 13 w: tidling og Rodskier – 6 voger foes langer – 1 w: findetiende Smaa tidling og Rodskier – 4 w: Ostetiende fisk – 2 w: 1 pd:»

    «Skoskatten» 1711 er en vanlig betegnelse på en engangsskatt i 1711 på skotøy, parykker, fontanger, karosser, chaiser og karjoler, samt på tjenestefolks lønn, påbudt i forordning 21.02.1711.
    Enkelte grupper var fritatt eller utelatt, blant annet husmenn som var utskrevne soldater og deres familier, spedbarn og personer uten fast bopel.
    Satsen var 3 skilling per skopar. Det ble sannsynligvis ikke foretatt reell telling av skotøy, men beregnet for eksempel to par per person i gårdbrukerfamilie og ett par per person i husmannsfamilier og liknende.
    Av tjenestefolks årslønn skulle 1/6 gis i skatt. Husbonden skulle innbetale dette og trekke tilsvarende fra tjenerlønnen.

  "
Fogderegnskap Senja og Tromsø fogderi, Fogderegnskap 1711-12 - Ekstraskatter, hovedmanntall - 20-21 Sko- og folkelønnsskatt 1711 - Bilde 119.

        «Helgøe Tingsted
    Finsnes
Bendt Olßen og Hustrue
         2 Børn og 1 Foestersøn
         1 Tøeß faar udj Løn 1 dr.
Olle Edießen og Hustrue
       2 Døttre og 1 Foestersøn.».

    Skifte etter Bendt og Dorte ble avholdt 23.05.1713:»


  "
Skifteprotokoll Tromsø nr. 4, 1713-51 folio 6.

    «Anno 1713 dend 23 May, vare Kongl. May.ts. Sorenskrifer Asmus Rosenfeldt, Bondelensmanden Niels Niels: Lemming og .achet Joens: udj SkifteforRetning forsamlet paa Finnes udj Helgøe Tingst: hvor da blef Registrerit og vurderit, Samt Skiftet og deelet, hvis Efterladende medeler, som fandis efter Nu Sal: Mand Bent Olsen og hans Sal: qvinde Dorte Sørensdatter, som sammesteds boede, og Nu i vinter begge strax efter hin anden bortdøde, hvilche hafde efterladet Sig Børn, Nemlig
    En Søn, Bendt Olsen [feilskrift for Hans Bendtsen!], Er fuldmyndig,
saa og 2de døtrer Nemlig
  Hendrichen Bensdatter, Ectegift med Anders Hansen i Tromvigen og
  Anne Maria Bensdatter som er ugift dog fuldvoxsen
    hvilche var tilstæde vid Samme forRetning, hvornest Sønnen fremviste alt Boens Ejendeele, Med viden dette sterboe vedkommende
Hvorda er pahserit og forRettet som følger:
        Registering og vordering.
....»

  "
Skifteprotokoll Tromsø nr. 4, 1713-51 folio 6-7.

«Creatur.
    8te Melche Kiører á 3 Dr. Er 24 Dr.
    1te Gris - 2 Dr. 3 mark.
    1te Oxse - 2 Dr. 3 mark.
    1te Oxse - 1 Dr.
    7 Gieder á 3 mark Er 3 Dr. 3 mark.
    2 Hanner á 2 mark Er 4 mark.
    1 Buch - 3 mark.
    11 Søfwer á 3 mark Er 5 Dr. 3 mark.
    3 Gi.re á 2 mark Er 1 Dr.
Søe-Redschab.
    1 ottring for 1 Dr 3 mark.
    1 gl: Sexring - 3 mark.
    1 gl: Ditto - 3 mark.
    1 gl: Speglbaad - 1 Dr.
    1 gl: Sexrings Segl - 1 Dr.
    1 gl: fast u-brugelig Ditto - 1 mark 8 skilling.
    1 Dybfang - 3 mark.
    1 Haakiæring Rude med Angel - 1 Dr.
Huuser.
    1 Stue af Grand Tømmer med Fordør og Kart for 8 Dr.
    1 Dagligstue med Fordør og En liden Boe i Enden, saa og med Boer og Bencher i Stuen
                          tilsammen 5 Dr.
    1 Ødegamme - 4 mark.
    2 Jle Fidse(?) - 1 Dr.
    1 liden Jlegamme Fiøs - 1 mark 8 skilling.
    1 gl: Søelade - 3 mark.
    1 Ditto for 4 mark 8 skilling.
    1 liden Finn - 2 mark.
    1 Ditto over Elfven - 3 mark.
    1 Nyst ved Søen - 2 Dr.
....»
  "
Skifteprotokoll Tromsø nr. 4, 1713-51 folio 8.

    «Hvor Effter dennem af det overskydende, af Boens Ejendeeler Er K..dt udleg som følger,
    Sønnen Hans Bendtsen for hans Fæderne og Møderne Arf som Er – 6 Dr: 5 ort 10 ß:, Er derfor tillagt.
1 MelcheKoe – 3 dr:,
....
legger fra Sig – 2 ß: Er saa fuldt –
    Endelig til Beslutning haver Hermed dette Skifte til fuldkommen Ende Bragt, hvor effter Enhver vedkommende Sig haver at Rette. Saa haver og Sønner, sin U=giftte Søsters tilfaldende andeel i medens Hun Er u=giftt, at ... Hende det, som verge til goede, saa deraf ej noget forhende forkommis, og det saa forsvarlig, som hand Sielf i fremtiden det vil tilsvare, at da saaledis herom udj alt Er passerit og ForRettet, det Testeris med Egne Hender og Signeter.
Datum Ao: Die et Loco ut Supra.» 1

 

 1. Manntallet i 1663-66, Prestenes Manntall: 36III.1 Tromsø Prestegjeld, folio 415. Landkommisjonens Jordebog fra 1667, Troms fogderie, Helgøe Tingsted, folio 12a. Manntallet i 1702, 19.2.2 Tromsø Fogderi, Helgøy Tingsted, folio 175. Tingbok for Tromsø, nr. 1, 1707-28, Helgø tingsted, folio 1a, 13b-14a, 20a-20b og 33b34a (Justisprotokoll Helgøy tingsted 1707 - folio 5, 1708 - folio 24-25 og 1709 - folio 63-64, transkribert av Nord-Troms Museum). Fogderegnskap Senja og Tromsø fogderi, Fogderegnskap 1711-12 - Ekstraskatter, hovedmanntall - 20-21 Sko- og folkelønnsskatt 1711 - Bilde 119. Skifteprotokoll Senja og Tromsø nr. 4, 1713-1750, folio 6. Per Inge Nilsen: Waldemar Wilhelmsen's forfedre.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2019-10-22