Oversettelse ved hjelp av Google

Translation using Goggle


Om du anvender Internet Explorer (versjon 6.0 eller senere) tilbyr Google automatisk oversettelse av web-sider.
 
if you use Internet Explorer (version 6.0 or later) Google offers automatic translations of web-pages.

 
For å kunne ta denne ibruk må du først installere Google-verktøylinjen (TM). Mer om verktøylinjen og installasjon av denne finner du her.
Når verktøylinjen er installert, er det mulig å legge til en funksjon for oversettelse av web-sider.
Klikk på skiftenøkkelikonet for å åpne Toolbar Options, velg Tools og marker Translate .
Det tilbys ulike knapper for språkoversettelse med nesten identiske navn (oktober 2009):
 
To use this function, you first have to install The Google Toolbar (TM). More information on and installation of the toolbar is found here.
When the toolbar is installed, it is possible to add a function for translation of web-pages.
Click the wrench to open the Toolbar Options, select Tools and mark Translate .
Various translation buttons with almost identical names are available (october 2009):

 Tools:
Translate
Oversett en web side.
Translate a Web page.
 Custom Buttons:
Google Translate
Oversett ett ord eller en setning med Google Oversetter.
Translate a word or sentence with Google Translate.
 Custom Buttons:
Google translate
Google oversetter fra engelsk til ditt språk.
Google translate from english to your language.

 
Når du besøker en nettside som har et annet språk enn verktøylinjen, kan du velge å oversette siden fra oversettelsesraden som vises øverst i nettleservinduet. Klikk på Oversett for å oversette siden, eller klikk på på verktøylinjen. Klikk på Vis original eller ikonet «x» for å lukke oversettelsesraden og vise den originale nettsiden. Hvis du endrer foretrukket språk for oversettelse, lagres valget i verktøylinjen og brukes for senere oversettelse av nettsider.
Hvis du bruker oversettelsesfunksjonen ofte, kan du velge å oversette sider automatisk. Hvis du for eksempel klikker på Oversett norsk automatisk når du er på en norsk side, oversetter verktøylinjen alle norske sider du besøker ved å sende sideinnholdet til Google. Du kan endre innstillingene for automatisk oversettelse i vinduet Alternativer for verktøylinjen ved å klikke på skiftenøkkelikonet .
 
When you visit a webpage in a different language than your Toolbar, Toolbar will display the translation bar near the top of your browser window and ask you if you'd like to translate the page. Click Translate to translate the page, or click on your Toolbar. Click Show original or the x icon to close the translation bar and view the original webpage. If you change your preferred translation language, Toolbar will remember your language preferences and use them when translating pages in the future.
If you use Translate often, you can choose to translate pages automatically. For example, click Translate Norwegian automatically while on a Norwegian page and Toolbar will automatically translate all Norwegian pages you visit in the future by sending page content to Google. You can update your automatic translation preferences in the Toolbar Options window by clicking the wrench