Utdrag fra Statholderarkivet Jordebøker 1624-26
Extract from the Register of Allodial Farm Owners 1624-26

D IX  Jordebøker til utlikning av rossteneste

B  Akershus len  Pakke 8  XXII

1 Needre Romeriges Fougderj

Utdrag av odelsjordebok fra 1624 for Needre Romerige Fougderj - folio 69:
Skattdtall och Richtig afnteignel..se paa alt det Guods de Bestemend, Odelsmendt och Leilendjge Bønder offuer alt needre Romerige Fougderj haffuer afngifffuet att were Eigendis eller oppeberge, och det wedtt ... huer Sit naffn effter deris egen Angiffuende Jndschreffuet och Anteignett.
        Høstenn Anno 1624.


Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.